Jebel

Alianța USR-PLUS Program Politic Local Jebel 2020 Petru Ioan LUP Introducere Localitatea Jebel a fost atestată documentar, pentru prima dată în 1334, în evidențele de dijmă papală din 1332 – 1337, fiind amintită sub numele de Zephel. În anul 1425 localitatea a primit dreptul de a organiza bâlciuri, iar pe apa Timișului au existat mai multe mori. Tot atunci, apare in documente atestat un castel construit în pădure, aparținând nobilului Nicolae Treutel. Un cunoscut și învățat turc, Evliya Celebi,în anul 1660, mergâng spre Ciacova, trece prin Jebel, împreună cu Ali, pașa de Timișoara și notează:"Chebel este o localitate locuită de români creștini, așa cum sunt toate satele din Banat." În recensământul cameral din 1717, apare cu 200 de case, ca unul din cele mai mari sate din Banat. Jebelul are Oficiu Poștal începând cu anul 1761. Jebel este una din cele mai mari localităţi rurale din judeţul Timiş, centru administrativ al comunei cu acelaşi nume. Se situează la circa 24 km sud municipiul Timişoara şi 20 km nord de oraşul Deta, pe drumul naţional DN59 Timişoara - Stamora Moraviţa. Viziune Acest program politic reprezintă viziunea Alianței USR PLUS pentru următorii 4 ani pentru dezvoltarea comunei Jebel. Ne dorim să valorificăm resursele pe care le avem la dispoziție și să transformăm localitatea noastră într-una modernă, cu infrastructură la standarde europene, cu un nivel de educație, trai și o calitate a serviciilor publice care să permită locuitorilor să se bucure de prosperitate și un mediu de viață plăcut și sănătos. Dorim să oferim cadrul în care cetățenii să se implice activ în comunitatea lor și să comunice ușor cu administrația locală. Vrem să aducem comuna Jebel în vârful comunelor din județul Timiș prin creșterea numărului de locuitori, îmbunătățirea logistică a școlii generale, precum și transparentizarea activității tuturor instituțiilor publice locale, creșterea nivelului de securitate local și multe alte programe, pe care vi le vom rezuma în capitolele care urmează. Mediu 1. Construirea unor stații de monitorizare și analiză a aerului în diferite zone ale localității. 2. Dezvoltarea unei zone de colectare a deșeurilor vegetale și lemnoase și dezvoltarea unui program periodic de colectare a acestor deșeuri de la cetățenii comunei, astfel încât incinerarea acestora să nu mai fie necesară. De asemenea este necesar să identificăm și să punem în practică metode de valorificare si reciclare a acestor deșeuri. 3. Implicarea cetățenilor în deciziile de impact asupra mediului. 4. Dezvoltarea de programe de educatie pentru mediu, la nivelul institutiilor de invatamant pentru a înțelege importanța colectării și reciclării deșeurilor. 5. Reabilitarea / Extinderea reţelelor de alimentare cu apă. 6. Construcția unei stații de tratare si potabilizare a apei. 7. Dezvoltarea unui program de construcție / reabilitare / extindere a canalelor de irigații, pentru sprijinirea marilor agricultori din comuna Jebel. 8. Construcţia / Reabilitarea / Extinderea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, cu crearea separată a unui sistem de colectare si folosire a apelor pluviale, 9. Reducerea nivelului de praf prin crearea unu serviciu de curatare a strazilor; Implementarea platformelor europene de autonomizare a acestor servicii cum sunt CleanSquare. 10. Dezvoltarea la nivelul localității de perdele verzi prin facilitarea unor actiuni de plantare pe domeniul public. 11. Campanie de constientizare a populatiei cu privire la colectarea corecta a deseurilor. 12. Program de analiză de potabilitate a apelor din puțuri, atât a puțurilor aflate pe domeniul public cât și a puțurilor aflate pe domeniul privat, cu acordul prealabil al proprietarilor. 13. Programe periodice de colectare a uleiurilor uzate, împreună cu entități private din acest domeniu. 14. Programe de salubrizare stradala Energie 1. Dezvoltarea unei stații de producție gaz metan și energie electrică printr-un proces de compostare a deșeurilor animaliere. 2. Planificare si dezvoltarea rețelei locale de alimentare cu gaze naturale, astfel încât sa fim pregătiți din punct de vedere logistic atunci când conducta de alimentare cu gaze naturale va ajunge la Jebel conform proiectului existent. 3. Implementarea unor proiecte de finanțare, (ex. CasaVerde), cu panouri fotovoltaice pe diverse clădiri aflate în administrația publică. Transport și mobilitate 1. Inceperea demersurilor pentru crearea unei rute de transport metropolitan Jebel – Pădureni – Șag – Timișoara. 2. Evaluarea posibilității construirii unei centuri ocolitoare a localității, pentru traficul greu, pe modelul orașului Deta. Dezvoltare locală și planificare teritorială 1. Evaluarea Planului General de Urbanism, conform cu legea 350/2001 și elaborarea unui nou plan general de urbanism (PUG) dacă este necesar. 2. Evaluarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) existente și întocmirea de PUZ-uri noi acolo unde acestea lipsesc. 3. Elaborarea a cel puțin unui PUZ nou pentru o nouă zonă de locuințe individuale și a cel puțin unui PUZ pentru o zonă de locuințe comune. 4. Stabilirea criteriilor de eligibilitate conform legii 15/2003, pentru tineri și deschiderea unei sesiuni de depunere a cererilor pentru terenuri. Împărțirea terenurilor pentru construcția de locuințe conform legii 15/2003. 5. Evaluarea necesității și construcția de noi locuri de joacă pentru copii, în diferite zone ale comunei. 6. Construcția unor noi parcuri și locuri publice de recreere. 7. Extiderea proiectului de reabilitare stradală și colectarea apelor pluviale (asfaltare străzi, construcție podețuri și șanțuri de colectare precum și dezvoltarea unor rețele de alei pietonale și semnalizare stradală); Agricultură 1. Valorificarea strategică a terenurile agricole: Măsuri pentru utilizarea corespunzătoare a pajiștilor comunale. 2. Descurajarea acaparării terenurilor agricole și stoparea speculei, prin oferirea de facilități la achiziție pentru membrii localității. 3. Descurajarea și controlul plantelor invazive, buruienilor și gestionarea debarasării de gunoaie și deșeuri din construcții pe terenurile agricole. 4. Monitorizarea permanentă a pânzei de apă freatică din jurul marilor ferme. Modernizarea și extinderea sistemelor de irigații. Utilizarea rațională a resurselor de apă în activități agricole. Prezervarea resurselor de apă. Utilizarea energiilor alternative pentru irigații, prin utilizarea de tehnologii inovative. 5. Utilizarea energiei obținută din surse regenerabile care provine din agricultură și din sectorul forestier, energie eoliană și solară 6. Atragerea, stimularea și susținerea tinerilor din țară și diaspora. Creșterea procentului tinerilor implicați în agricultură. Programe dedicate de sprijinire și atragere a tinerilor în agricultură prin facilitarea accesului la terenuri agricole și pregătire profesională. 7. Înființarea unei mici piețe volante pentru ca micii producători locali să fie sprijiniți în comercializarea produselor. Digitalizare și Administrație locală 1. Înființarea ”comisiei de tăiat hârtii” ca instrument permanent de eliminare sau reducere a costurilor administrative cauzate de birocrație; concomitent cu aplicarea regulii ”circulă hârtii și nu oameni”, astfel încât un act administrativ deja existent la o altă entitate a administrației publice, acesta să fie procurat intern în cadrul administrației publice, respectându-se toate exigențele protecției datelor cu caracter personal; 2. Modernizarea metodelor de plată a taxelor și impozitelor, facilitând plata acestora și online. 3. Reorganizarea site-ului web al primăriei și eficientizarea transparenței si legăturii administrației publice locale cu cetățenii prin adăugarea de conținut util și la timp, conform legilor in vigoare. De asemenea, conținutul trebuie actualizat în timp util. 4. Îmbunătățirea relației cu cetățenii și creșterea gradului de participare al cetățenilor la identificarea și soluționarea problemelor din localiate, prin menținerea contactului cu cetățenii pe platformele de socializare. Sport, Tineret, Cultură 1. Sprijin pentru reînființarea echipei de fotbal a Jebelului; 2. Reabilitarea și modernizarea terenului de fotbal; 3. Reabilitarea sălii de sport și dotarea cu materiale necesare diferitelor sporturi de sală (fotbal, handbal, basket ... etc); 4. Campanie de conștientizare ,, Sănătate prin mișcare ,, ; 5. Păstrarea valorilor locale prin identificarea meșteșugarilor locali și sprijinirea lor pentru promovarea produselor și pentru transmiterea meșteșugului, tinerei generații; 6. Dotarea caminului cultural cu proiector si ecran pentru proiecții cinematografice; 7. Parteneriate cu casele de cultură județene și cu teatrele din municipiul Timișoara pentru desfășurarea de evenimente culturale (proiecții de film, piese de teatru...etc) periodice. 8. Păstrarea tradițiilor locale (rugi, ansamblu de dans ... etc) Educație 1. Atragerea fondurilor de renovare și de dotare a școlii generale; 2. Reabilitarea instalației de încălzire astfel încât copiii și întreg personalul școlii să beneficieze de apă caldă indiferent de anotimp. 3. Eficientizarea instalației de încălzire centrală a școlii și dotarea școlii cu surse alternative de încălzire. 4. Crearea și dotarea unor spații experimentale pentru desfășurarea activităților educative ale cursurilor științifice: laboratoare, ateliere, spații de lucru, etc în vederea dezvoltării abilităților native. 5. Urgentarea procedurii de punere în funcțiune a creșei. 6. Construirea / amenajarea unui spațiu destinat meselor de prânz în cadrul școlii generale și a grădiniței Jebel. 7. Înființarea unor grupe de grădiniță cu program prelungit. 8. Extinderea grădiniței cu cel puțin trei noi săli de clasă. 9. Sprijinirea cadrelor didactice în acțiuni practice și excursii tematice. 10. Eficientizarea transportului pentru copii, la și de la școală astfel încât toți copiii sa beneficieze de transport indiferent în ce zonă locuiesc. 11. Sprijinirea activității ONG-urilor de profil pentru îmbunătățirea procesului educativ. Social 1. Maparea vulnerabilităţilor din comunitate: vom identifica nevoile celor vulnerabili, aducând în comunitate, aproape de ei, serviciile care lipsesc şi le vom asigura sprijinul de care au nevoie pentru acces la locuri de muncă, educaţie şi servicii de sănătate. 2. Realizarea de parteneriate cu societatea civilă şi crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin reimplicarea vârstnicilor care doresc să fie activi. 3. Înființarea unui centru social-cultural în scopul creșterii coeziunii comunității. Acest centru poate găzdui evenimente culturale, sociale la inițiativa și organizarea locuitorilor, astfel că vecinii ajung să se cunoască între ei, să cunoască problemele din localitate și să contribuie implicit la soluționarea lor. 4. Promovarea reconversiei profesionale și a învățării pe tot parcursul vieții în special către grupurile vulnerabile. Sănătate 1. Verificarea proiectului centrului medical din curtea primariei și corectarea pe cât posibil a construcției, conform proiectului de construcție. 2. Finalizarea cât mai urgentă a construcției centrului medical din curtea primariei. 3. Investiţii în infrastructura publică pentru prevenirea răspândirii bolilor, pentru siguranţa la incendii, cutremure şi inundaţii. 4. Accesarea de fonduri europene pentru modernizarea cabinetelor medicilor de familie și a cabinetelor de medicină școlară. 5. Investiții în facilități locative pentru doctori, dacă este cazul. 6. Acțiuni de informare și educare în școli și pentru populație (cursuri de prim ajutor; programe de nutriție sănătoasă, etc.) 7. Efectuarea sistematică a lucrărilor de dezinsecție pentru combaterea muștelor și a țânțarilor. Economie, antreprenoriat și turism Credem că economia poate fi dezvoltată și susținută printr-un antreprenoriat puternic și creativ. Considerăm că turismul poate fi un punct important în dezvoltarea județului nostru, iar infrastructura de transport și digitalizarea sunt esențiale pentru a accelera dezvoltarea economică. 1. Sprijinirea lanţului scurt de aprovizionare de la producători agricoli locali şi crearea/modernizarea târgurilor şi pieţelor: stimularea economiei de produse locale prin crearea de legături directe între micii producători şi consumatori (website-uri, aplicaţii, turism local ecologic şi cultural). 2. Atragere de fonduri europene din Planul UE de relansare post-Covid19, precum şi din fondurile structurale, Fondul pentru o Tranziţie Justă, Pactul Verde şi alte programe. România va beneficia de peste 70 de miliarde de euro în următorii 7 ani iar o mare parte din aceste fonduri vor putea fi accesate de autorităţile locale pentru proiecte precum: anvelopare de clădiri, infrastructură de mobilitate (tramvaie, autobuze electrice, piste de biciclete, încărcătoare pentru vehicule electrice, etc), canalizare, acces la apă potabilă, etc. 3. Dezvoltarea resursei umane: crearea de programe locale de formare de competenţe, încurajarea atragerii de profesionişti, facilitarea mobilităţii locale a forţei de muncă; 4. Stimularea investiţiilor productive prin reindustrializare, în acord cu strategia europeană de reindustrializare şi de stimulare a relocării companiilor manufacturiere înapoi în Europa. Se va acorda prioritate stimulării dezvoltării economiei locale curate şi bazată pe digital şi tehnologie avansată (ex: industrie energetică, electromobilitate). 5. Dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale şi industriale locale prin crearea de structuri de afaceri de tip hub/cluster/parcuri industriale şi tehnologice şi punerea la dispoziţie a infrastructurii necesare de transport, a utilităţilor publice, a terenurilor sau clădirilor special amenajate şi a altor facilităţi pentru atragerea de investitori, realizate în mod modular, cu planificarea investiţiilor în funcţie de instalarea sau relocarea investitorilor.