Principii

  • Principiul importanței strategice a energiei. Energia este fundamentală pentru buna funcționare a societăților moderne. Furnizarea de energie necesită un sistem energetic sigur, competitiv și capabil să valorifice toate sursele de energie. Diversitatea tehnologică impune luarea în considerare a tuturor resurselor.
  • Principiul managementului responsabil al resurselor naturale, al producției și distribuției de energie electrică sau termică. PLUS își asumă respectarea standardelor și normelor UE legate de eficiența energetică și protecția mediului, în special reducerea gazelor cu efect de seră, creșterea rezilienței societății românești în fața provocărilor viitoare și o cetățenie activă prin responsabilitate personală față de mediu.
  • Principiul dezvoltării durabile presupune garantarea dreptului omului la o viață sănătoasă și productivă în armonie cu mediul înconjurător, precum și garantarea dreptului suveran al națiunilor de a exploata resursele proprii fără a polua și a distruge natura. Având în vedere determinarea temporală și spațială a ființei umane, considerăm imperativ exploatarea resurselor naturale în condiții care să nu pericliteze sănătatea cetățenilor și care să nu pună în pericol generațiile viitoare fie prin exploatare irațională (care să ducă la epuizarea resurselor), fie prin poluarea aerului, a solului și a apei (care să dăuneze grav sănătății și vieții).
  • Principiul accesului universal la energie: accesul la energie este un drept fundamental, așa cum este accesul la educație și la sănătate. PLUS va urmări să implementeze proiecte și programe care să asigure accesul tuturor cetățenilor români la energie (electricitate, gaz, căldură), să combată activ sărăcia energetică, să asigure o cotă cât mai mare de energie verde, să stimuleze producția și consumul eficient al resurselor energetice și să asigure suportabilitatea costurilor pentru consumatorul final.
  • Principiul transparenței și al bunei guvernări: Un stat responsabil asigură un nivel ridicat de transparență decizională și informațională în raport cu cetățenii săi cu privire la toate aspectele cheie. PLUS îmbrățișează o formulare participativă a politicilor publice, cu o consultare reală a tuturor actorilor relevanți și promovarea valorii și a competenței la nivelul companiilor de stat prin aplicarea guvernanței corporative în toate companiile de stat din sectorul energetic.
  • Principiul eficienței energetice în primul rând: Producerea şi furnizarea energiei este influențată în primul rând de cererea de energie şi modul în care aceasta este utilizată la consumatorul final. Este necesar ca în toate deciziile de planificare, de politici și de investiții să existe o prioritizare clară a măsurilor de eficientizare a cererii și furnizării de energie (prin intermediul economiilor de energie finală la costuri optimizate, a inițiativelor de răspuns la cerere și a eficienței la conversia, transportul și distribuția energiei) pentru a consolida legătură dintre eficiența costurilor și protecția consumatorilor.
  • Principiul solidarității cu problemele globale: în calitate de semnatară a Acordului de la Paris privind schimbările climatice și a Agendei ONU pentru Dezvoltare Sustenabilă 2030, România se alătură efortului global de a preveni dezastrele naturale, care pot fi provocate de schimbările climatice, și imperativului de a accelera tranziția energetică pentru a consolida gradul de pregătire al societății românești în fața provocărilor viitoare, dar și pentru a asigura o calitate a vieții ridicată pentru cetățenii săi pe termen mediu (la orizontul anului 2030) și pe termen lung (2050).