Obiective și direcții de acțiune

Obiectiv: Creșterea rolului educației fizice și sportului în sistemul național de educație

Un caracter aparte îl au sportul și educația fizică din sistemul național de educație, care prin natura activității sale poate influența decisiv relația pe care un viitor adult o va avea cu sportul și mișcarea. În acest context, PLUS va acorda prioritate reformei educației fizice și sportului din școli, căutând totodată să creeze sinergii cu sportul extracurricular.

Direcții de acțiune: 

 • Reformarea orei de educație fizică în vederea creșterii atractivității acesteia (exemplu: prin actualizarea conținutului pentru a acoperi cel puțin la un nivel de bază și teme precum disciplina alimentară sau combaterea efectelor unui stil de viață sedentar);
 • Introducerea de măsuri pentru a favoriza practicarea a minimum două cursuri de educație fizică pe săptămână, de la grădiniță până la liceu;
 • Finanțarea adecvată a principalelor competiții din sistemul de educație primar și secundar: Olimpiada Națională a Sportului Școlar, respectiv Olimpiada Gimnaziilor;
 • Înființarea de competiții școlare destinate copiilor nelegitimați la structuri sportive;
 • Inițierea de programe care să vizeze măsurarea evoluției taliei, nivelului greutății şi calităților motrice ale populației școlare din România în vederea sprijinirii eforturilor de selecție și de evaluare a stării de sănătate a acesteia (exemplu: inițiativa Registrului biomotric);
 • Sprijinirea campionatelor universitare pe ramură sportivă cu participarea deschisă a asociațiilor sportive studențești și sportivilor nelegitimați la alte structuri sportive neuniversitare.

Obiectiv: Creșterea participării în sportul amator

Înțelegem participarea din multiple perspective: practicarea unui sport, implicarea în acțiuni de voluntariat sportiv sau sprijinirea materială a structurilor sportive, cu accent pe zonele unde sportul poate fi greu accesibil. Astfel, direcțiile propuse vor viza accesibilizarea și creșterea atractivității sportului și mișcării în România.

Direcții de acțiune: 

 • Adoptarea unui cadru legal care să favorizeze implicarea cetățenilor în înființarea și susținerea structurilor sportive asociative:
 • relaxarea și simplificarea cadrului de finanțare nerambursabilă (exemplu: prin modificarea Legii 350/2005 a finanțării nerambursabile din fonduri publice și a mecanismelor de sponsorizare de către mediul privat pentru sport)
 • simplificarea condițiilor de creare și funcționare a unei structuri sportive de drept privat (exemplu: prin adaptarea sau modificarea OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, respectiv simplificarea procedurilor de acordare a certificatului de identitate sportivă)
 • Creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la oportunitățile de voluntariat în sportul local;
 • Crearea unor programe destinate finanțării structurilor sportive cu activitate centrată pe copii și juniori din zone rurale și mic-urbane;
 • Reducerea sau (în funcție de profilul socio-economic al beneficiarului) eliminarea costurilor de acces în bazele sportive din subordinea autorităților publice;
 • Realizarea demersurilor necesare pentru deschiderea infrastructurii sportive mici (terenuri de sport școlare sau ale cluburilor din ligi inferioare) către comunitate;
 • Activarea resursei umane cu pregătire în domeniul sportiv din instituții publice (profesori de educație fizică, instructori/antrenori de la cluburi de drept public) în vederea promovării recreerii prin sport și mișcare în comunitate;
 • Promovarea mișcării și sprijinirea inițiativelor sportive informale în aer liber și în natură (exemplu: amenajarea adecvată a parcurilor urbane și a zonelor naturale metropolitane, programe pentru descoperirea naturii prin mișcare și/sau sport)
 • Finanțarea federațiilor sportive naționale și în funcție de abilitatea lor de a crește rata participării la activități sportive organizate în cadrul structurilor sportive amatoare.

Obiectiv: Susținerea loturilor naționale și a sportului profesionist

Deși se află la vârful performanței sportive, componenta sportului profesionist și a loturilor naționale nu reprezintă exclusiv un scop în sine. Prin prisma vizibilității sale, a veniturilor pe care le generează sau a modelelor pe care le furnizează, sportul profesionist are rolul de a susține sportul în întreg ansamblul său. Măsurile vor viza nu numai dezvoltarea acestei componente, dar și crearea unor legături mai clare cu restul sistemului sportiv național.

Direcții de acțiune: 

 • Înființarea unui program național de utilitate publică gestionat de către Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și Ministerul Educației, în cooperare cu federațiile sportive naționale, destinat formării și pregătirii loturilor naționale de juniori în cadrul liceelor cu program sportiv;
 • Protecția veniturilor mișcării sportive obținute din comercializarea drepturilor de televizare și din jocuri de noroc;
 • Crearea unui cadru specific de facilități în domeniul educațional, fiscal și al muncii, în vederea promovării carierei de sportiv profesionist (exemplu: dublă carieră, reconversie profesională după încetarea carierei de sportiv, simplificarea implementării contractului de activitate sportivă etc);
 • Sprijinirea organizării de evenimente sportive internaționale majore în România, în măsura în care acestea contribuie pozitiv la finanțarea sportului și la economia locală;
 • Finanțarea adecvată a pregătirii și participării loturilor naționale la competiții internaționale.

Obiectiv: Promovarea sportului pentru persoanele cu dizabilități

O persoană cu dizabilități care practică sportul combate prejudecăți, poate să inspire o întreagă societate și are o calitate a vieții mai bună. Faptul că în România trăiesc aproximativ 840.000 de persoane cu dizabilități întărește credința PLUS că, prin măsuri specifice, sportul trebuie să li se adreseze pentru a preveni marginalizarea lor și, astfel, pentru le ameliora și lor traiul.

Direcții de acțiune: 

 • Înființarea de programe locale, dar și la nivel național cu rang de utilitate publică, gestionat de Ministerul Tineretului și Sportului, dedicate promovării sportului în rândul persoanelor cu dizabilități;
 • Alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități prin contractul de finanțare a federațiilor sportive naționale;
 • Introducerea de module în cursurile „Școlii de antrenori” (CNFPA) în vederea formării și perfecționării staff-urilor tehnice care lucrează cu persoanele cu dizabilități;
 • Accelerarea procesului de accesibilizare a infrastructurii sportive și a zonelor de recreere prin mișcare (urbane și periurbane) existente pentru persoanele cu dizabilități;
 • Înființarea de secții pentru persoane cu dizabilități la structurile sportive din subordinea administrației publice, atât la nivel central, cât și local.

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii sportive

O infrastructură sportivă de calitate reprezintă condiția esențială pentru ca elevul să îndrăgească ora de educație fizică, sportivul amator să dorească să ajungă la clubul său local și pentru ca sportul profesionist să aibă șansa de a se dezvolta. PLUS este dedicat misiunii de a accelera eforturile de modernizare a bazelor sportive din România.

Direcții de acțiune: 

 • Construirea de obiective de infrastructură sportivă mare - care să permită găzduirea de competiții sportive internaționale (exemplu: săli polivalente, arene de tenis, stadioane de fotbal/rugby, patinoare acoperite, stadioane atletism, bazine de înot, amenajate prin administrația publică locală și prin subprogramele Companiei Naționale de Investiții - Săli de sport, Bazine de înot și Complexuri Sportive);
 • Continuarea procesului de descentralizare referitor la transferul infrastructurii sportive de la administrația publică centrală către autoritățile locale;
 • Finalizarea Registrului bazelor sportive;
 • Dezvoltarea infrastructurii sportive locale, cu accent pe cele deja existente din mediul rural și mic-urban (în funcțiune, dar nemodernizate, abandonate și cele administrate de unități școlare);
 • Modernizarea Complexurilor Sportive Naționale din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului în vederea furnizării condițiilor optime de pregătire pentru loturile naționale;
 • Dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru mișcare în aer liber în zonele urbane și periurbane în funcție de specificul zonei (piste de alergare sau de bicicletă, accesul pe luciul de apă al lacurilor cu ambarcațiuni nemotorizate etc).

Obiectiv: Reforma cadrului legal și instituțional al sistemului național de educație fizică și sport

Reforma sportului românesc este condiționată de cea a cadrului legal și instituțional. Autoritățile publice au o sarcină uriașă în acest domeniu, atât cu privire la gestiunea treburilor curente, cât și pentru a genera o schimbare în sistem. Astfel, PLUS consideră absolut necesară introducerea de măsuri care să vizeze ameliorarea capacității actului de management al statului.

Direcții de acțiune: 

 • Reorganizarea Direcțiilor Județene de Sport și Tineret cu scopul de a sprijini și evalua mai eficient activitatea sportivă la nivel județean (de exemplu, finanțare structuri sportive, organizare competiții intercluburi și școlare);
 • Digitalizarea Registrului Sportiv și extinderea sa pentru a cuprinde inclusiv informații despre sportivii legitimați la fiecare club din România, cu privire la activitatea sportivă desfășurată de aceștia;
 • Digitalizarea proceselor de aplicare din cadrul schemelor de finanțare destinate structurilor sportive de drept privat;
 • Identificarea unor nevoi de ordin social sau educațional ce pot fi satisfăcute inclusiv prin intervenții specifice sportului și care pot fi susținute prin scheme de finanțare din viitoarea generație de fonduri europene (Erasmus, Fondul Social European+, Fondul European de Dezvoltare Regională);
 • Creșterea capacității Institutului Național de Cercetare pentru Sport de a genera inovație în domeniul sportiv și de a furniza servicii pentru mișcarea sportivă din România;
 • Modernizarea tehnicilor de formare și perfecționare a antrenorilor și instructorilor sportivi din cadrul Școlii Naționale de Antrenori (CNFPA-SNA);
 • Înființarea unei structuri la nivelul Ministerului Educației care să gestioneze activitatea sportivă desfășurată prin intermediul Ministerului la nivel local (finanțarea activității sportive, coordonarea competițiilor școlare, proiecte de colaborare cu federațiile sportive naționale etc);
 • Interconectarea la nivelul administrației publice centrale a bazelor de date ce pot descrie actualul Sistem național de educație fizică și sport (exemplu: Registrul sportiv, Registrul bazelor sportive, Registrul Biomotric).

Obiectiv: Integrarea conceptului de recreere prin mișcare în politici publice relevante

Planificarea urbană trebuie reconfigurată și din perspectiva unor oportunități pentru activități de recreere în aer liber de bună calitate. Spațiul construit din zona urbană, dar și imediata vecinătate de obicei din zona metropolitană trebuie tratat unitar în vederea oferirii cetățenilor oportunităților de recreere prin mișcare.

Direcții de acțiune: 

 • Definirea conceptului și cartografierea zonelor naturale de recreere din orașe și din vecinătatea acestora (cu suprafețele și limitele exacte) în cadrul planului de amenajare a teritoriului corespunzător (PUG și PUZ);
 • Integrarea zonelor naturale de recreere din orașe și vecinătatea acestora în planul de amenajare a teritoriului național (PATN, Legea 351/2001), în cadrul zonelor metropolitane ca unul dintre obiectivele principale ale asociațiilor municipiilor;
 • Introducerea abordării planificării peisagistice și a spectrului de oportunități de recreere (ROS) în reglementările privind planificarea urbană și în implementarea acestora;
 • Elaborarea unei strategii de menținere și dezvoltare a zonelor verzi din jurul localităților urbane: parcuri, grădini urbane, arii naturale suprapuse peste terenuri agricole și deschiderea lor către recreere;
 • Formarea personalului responsabil cu urbanismul pentru a înțelege practicile de planificare peisagistică și recreativă (ROS);
 • Dezvoltarea parcurilor naturale pentru recreere periurbane în conformitate cu strategia de zonare.