Învățământ universitar

Obiective

 • Creșterea numărului de absolvenți din învățământul superior (Raport Monitor Comisia European HYPERLINK "https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-romania_ro.pdf"ă) prin flexibilizarea și mai mare a rutelor de parcurs universitar (dând posibilitatea de simultaneitate între studiu și angajare), dar și prin susținerea studenților proveniți din comunități dezavantajate (de exemplu prin burse, locuri speciale), în condiții de păstrare a unei calități ridicate a formării universitare.
 • Creșterea calității și competitivității învățământului superior prin alinierea la exigențele internaționale și prioritățile EHEA, (European Higher Education Area) promovarea internaționalizării educației și respectarea autonomiei universitare responsabile;
 • Asigurarea unei finanțări adecvate necesare pentru ca învățământul superior din România să poată deveni un motor de inovație și competitivitate pentru mediul economic;
 • Creșterea calității personalului academic și de cercetare din învățământul superior;

Direcții de acțiune

Creșterea numărului de absolvenți

 • Realizarea unui studiu care să identifice sistemic barierele de înscriere a absolvenților de liceu către ciclul de învățământ superior precum și motivele principale de abandon a studiilor și definirea unui de plan de soluții;
 • Identificarea de soluții economice de tip împrumut pentru tinerii care doresc să urmeze cursurile unei universități oferite cu garanție de stat;
 • Dezvoltarea de politici de incluziune și acces pentru studenții din mediile defavorizate – oferirea de ajutor financiar suplimentar de la stat îndreptat către serviciile de bază – cazare, masă, bani de buzunar;
 • Organizarea de cursuri de pregătire pentru intrarea în mediul universitar specializate pentru fiecare program de licență în parte;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea programelor de consiliere psihologică și consiliere în carieră pentru studenți (pentru diminuarea abandonului universitar); Sprijinirea universităților în angajarea de personal specializat și realizarea unui program național pilot pentru dezvoltarea de specialiști cât și a unor programe clare care trebuie realizate în toate CCOC (Centre de Consiliere și Orientare în Carieră).

Creșterea calității

 • Definirea și dezvoltarea competențelor profesionale relevante în comunitatea de business prin colaborarea între agenții economici și centrele universitare;
 • Securizarea autonomiei consiliilor consultative cu atribuții în învățământul superior și cercetare; supervizarea selecției a noilor consilii pentru a asigura independența acestora față de ingerințele politice;
 • Dezvoltarea cadrului legislativ care să asigure continua inovație și dezvoltare în mediul universitar prin limitarea exercitării funcției de rector și decan la maximum opt ani;
 • Realizarea metodologiilor necesare și asigurarea unui cadru legislativ propice pentru ca agențiile internaționale de asigurare a calității să poată fi implicate în procesul de evaluarea a universităților din România;
 • Reformarea programelor de master prin dezvoltarea de programe relevante, în acord cu tendințele internaționale. Modernizarea Cadrului Național al Calificări și conectarea masteratului cu acest cadru;
 • Redefinirea prevederilor legale și introducerea opțiune de “promovare pe post” a cadrelor didactice universitare cu păstrarea specializării pentru a combate creșterea neîntemeiată a numărului de specializări noi;
 • Implicarea universității și a asociațiilor de studenți în relația cu partenerii economici, societatea civilă și instituții publice pentru organizarea semestrială de activități de tipul “vizită în companii” precum și facilitarea dialogului pentru organizarea de programe de practică pentru studenți.

Asigurarea finanțării adecvate

 • Stimularea universităților pentru angajarea de specialiști în management financiar în învățământul superior, responsabili cu atragerea resurselor extrabugetare naționale și din fonduri europene;
 • Crearea unui fond național de finanțare pentru încurajarea angajării de profesori cu reputație internațională (recrutări internaționale directe) și dezvoltarea unui cadru legislativ propice pentru implementarea unei astfel de decizii;
 • Finanțarea suplimentară diferențiată a instituțiilor de învățământ superior în funcție de performanțele științifice recunoscute internațional și atragerea de fonduri de cercetare;
 • Asigurarea sustenabilității unor programe expuse riscurilor (specializări didactice, programe de studiu în limbile minorităților) prin reevaluarea coeficienților specifici de finanțare a acestor programe;
 • Revizuirea modalității de finanțare de bază per student a programelor de studiu universitar (fără a renunța la acest model) pentru a găsi colaborativ soluții față de tentația universităților de a promova toți studenții indiferent de performanță doar pentru a securiza finanțarea programului în anul 2 și 3 de studiu.

Calitatea resursei umane

 • Încurajarea absolvenților programelor de master și doctorat pentru a începe o carieră în domeniul academic;
 • Dezvoltarea la nivel de universitate de planuri individuale de carieră pentru tot personalul academic, care să țină cont de cele 3 roluri active ale unui profesor universitar (activitatea de predare, activitate de cercetare și relația cu societatea), de preferințele personale, de specificul domeniului și al materiilor predate, dar și de perioada de viață în care se află profesorul;
 • Evaluarea pe criterii de contributivitate și de competitivitate a oportunității de a continua o carieră academică de predare și cercetare a profesorilor care au ajuns la vârsta legală de pensionare, dar pentru o perioadă nu mai lungă de 5 ani peste vârsta de pensionare;
 • Asigurarea flexibilității formării și adaptabilității carierei didactice prin reintroducerea dublei specializări (cf. OUG 96/2016), pentru specializările didactice și complementare;
 • Atragerea de cadre didactice universitare performante, stimularea formării continue, premierea excelenței. Ocuparea posturilor didactice cu asigurarea unui raport optim între numărul de cadre didactice universitare și studenți;
 • Crearea cadrului legal care să permită universităților colaborarea pe perioadă determinată sau nedeterminată cu specialiști de renume din afara universității (mediu privat sau independenți) pentru susținerea de cursuri aplicate fără obligația ca aceștia să fie absolvenți de program doctoral și fără obligația ca aceștia să devină profesori cu normă întreagă în cadrul universității;
 • Asigurarea calității și a relevanței studiilor doctorale, postdoctorale și abilitării prin evaluarea și acreditarea școlilor doctorale cu implicarea agențiilor internaționale;
 • Elaborarea, implementarea și monitorizarea aplicării unui Ghid de integritate academică și bune practici în învățământul superior și cercetare la nivel național;
 • Pregătirea anuală a studenților în vederea dezvoltării de competențe de cercetare și de scriere de lucrări academice, pentru evitarea recursului la plagiat. Utilizarea de platforme și software antiplagiat pentru toate referatele și lucrările predate de studenți începând cu anul întâi de universitate;
 • Internaționalizarea învățământului superior (prin realizarea și adoptarea unei strategii naționale de internaționalizare a educației) și clarificarea legislației privind programele de tip joint degree și double degree – pentru a putea oferi studenților din România diplome acordate în parteneriat cu instituții de învățământ superior din alte țări. Aceste tipuri de programe ar putea să constituie o alternativă valoroasă pentru studenții care astăzi preferă absolvirea unor universități în străinătate, dar și o excelentă oportunitate de schimb de experiență între universități.