B. Energie, transport, mobilitate și orașe verzi

Eforturi majore sunt necesare pentru a așeza România pe drumul care va permite atingerea țintelor stabilite prin Acordul de la Paris cu privire la schimbările climatice, dar și prin Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă pentru 2030, în special Obiectivul 7 – Energie curată și accesibilă; Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile și Obiectivul 12 – Producție și consum responsabil în domeniul energiei. Strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung a României se va încadra în planul de acțiune european stabilit prin Pactul Verde European, care are ca obiective principale nu numai utilizarea eficientă și durabilă a resurselor naturale în limita capacității de autoreglare a mediului, ci și neutralitatea carbon până în 2050 și tranziția spre energia regenerabilă.

În domeniul energiei, obiectivele generale PLUS țin cont de Marea Tranziție care are loc în acest moment la nivel global, ca urmare, ele privesc:

 • neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon în alimentarea cu energie până în 2050;
 • decarbonare și eficiența energetică pe tot lanțul valoric (producție – transport – consum) și în toate sectoarele conexe (industrie, transport, clădiri);
 • tranziție accelerată către surse de energie cu amprentă redusă sau zero de carbon;
 • eradicarea sărăciei energetice;
 • modernizarea infrastructurii energetice și mentenanță preventivă;
 • politică națională coerentă și eficientă în domeniul încălzirii și a răcirii, începând cu salvarea, modernizarea și dezvoltarea termoficării;
 • guvernanță corporativă și competență la companiile de stat din energie;
 • pregătirea tranziției către o economie a hidrogenului.

PLUS crede că securitatea energetică a României poate fi asigurată prin managementul rațional al resurselor naturale și tranziția către un sector energetic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră. Acordăm prioritate surselor de energie și proiectelor care pot contribui semnificativ la atingerea obiectivelor de mediu din Acordul de la Paris și din Agenda ONU pentru Dezvoltare Durabilă 2030 în condiții de suportabilitate pentru cetățenii români și cu accent pe reducerea sărăciei. În viziunea PLUS, securitatea energetică înseamnă: accesibilitate, suportabilitate, flexibilitate și, mai presus de orice, energie curată.

Implementarea acestei viziuni în mediul urban va necesita investiții uriașe atât pentru reducerea poluării cât și a pierderilor energetice la nivel de producție, distribuție și consum, în multiple sectoare (clădiri, transport, industrie, construcții). Realizarea conceptului de „orașe verzi” presupune diminuarea pierderilor energetice și a poluării aerului în marile orașe din România prin:

 • promovarea cu prioritate a combustibililor alternativi în domeniul transportului (automobile electrice, hibride, pe gaz natural comprimat sau lichefiat) și al construcțiilor (utilizarea de materiale și echipamente cu zero emisii de carbon);
 • promovarea activă a termoficării drept soluție optimă pentru încălzire în zona urbană;
 • creșterea gradului de reabilitare termică a fondului de clădiri publice și rezidențiale din România;
 • stimularea investițiilor în noi capacități de producție din energie regenerabilă și prin promovarea proiectelor care utilizează surse de energie regenerabilă (biomasă, solar, geotermal, deșeuri municipale) pentru generarea de energie electrică și termică.

Implementarea acestei viziuni în mediul rural va necesita promovarea surselor de energie regenerabilă și micro rețelelor (inclusiv pentru combaterea sărăciei energetice), asigurarea accesului nediscriminatoriu la rețea, și extinderea rețelelor de electricitate și gaz către gospodăriile neelectrificate sau izolate.

La nivel de regiune, aceasta viziune presupune diversificarea surselor şi rutelor de transport energetic prin România și creșterea nivelului de interconectare a României (în sectorul gazelor şi electricității) cu țările vecine (Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Serbia).

Adaptarea infrastructurii de transport la cerințele de mediu devine imperativă, o prioritate absolută pentru a îndeplini cerințele legate de prevenirea accentuării schimbărilor climatice și în vederea adaptării la acestea. Infrastructura poate și trebuie să se dezvolte respectând comunitățile, valorile naturale și culturale moștenite, asigurând în același timp condițiile necesare pentru a reală integrare economică a României, cu beneficiile ce derivă din poziția geografică favorabilă.

PLUS crede în politici de mobilitate urbană axate pe demotorizare, încurajarea pietonalizării, realizarea de rețele (hub-uri) periferice.

Infrastructura de transport din mediul urban asigură mobilitate și interconectare, fiind cu atât mai eficientă cu cât permite acces mai facil al cetățenilor la locurile de muncă, centrele de sănătate și de educație și la recreere. În acest scop, îmbunătățirea infrastructurii trebuie să aibă în vedere separarea cât mai bună din perspectiva accesului la activitățile economice, sociale, culturale și industriale. Modernizarea ei în toate orașele din România trebuie să pună în prim plan:

 • ierarhizare graduală a priorității în mobilitatea urbană, astfel încât să primeze circulația pietonală, urmată de cea velo și de cea cu vehicule cu deplasare sub 25 km/oră, urmate apoi de transportul în comun și pe ultimul loc de cea a vehiculelor particulare;
 • asigurarea cu prioritate a mobilității serviciilor publice (sănătate, interventii de urgență, colectarea gunoiului etc.;
 • separarea transportului de persoane de cel de marfă-aprovizionare (trasee diferite, orare diferite etc.), în principal pentru separarea activității economice;
 • introducerea tehnologiilor noi, digitalizate, pentru informare, dirijare și supraveghere.

În ce privește dezvoltarea localităților, credem că asigurarea condițiilor de mediu sănătos este definitorie pentru calitatea vieții. Orașele noastre, în special marile aglomerări urbane, sunt încă departe din acest punct de vedere de standardele moderne de viață ale Uniunii Europene. Adoptarea unui plan coerent de amenajare teritorială și urbană care să încurajeze construcțiile ecologice sunt măsuri ce se impun urgent și care care au un impact semnificativ asupra reducerii gazelor cu efect de seră datorate consumului energetic.

Încurajarea transportului public, dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ pentru promovarea modalităților de deplasare prietenoase mediului și prioritizarea investițiilor în modernizarea infrastructurii de transport feroviar sunt trei din obiectivele importante promovate de PLUS pentru asigurarea mobilității în condiții prietenoase cu mediul.

Avem nevoie în localități de spații verzi, inclusiv în stații de autobuz, tramvai, metrou, pasaje și pe acoperișuri verzi. Mai mult decât atât, avem nevoie de prevederi legale care să permită agricultură urbană și să impună amenajarea de noi parcuri, cu prioritate în cele mai poluate orașe.


Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 2:23 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Thu, Apr 23, 2020 7:42 AM de Mariana Țînțărean