A. Mediul, valori și resursele naturale

Mediul, resursele și valorile naturale au un rol strategic pentru dezvoltarea durabilă a României. Protejate și utilizate în mod responsabil, acestea vor asigura sănătatea cetățenilor și dezvoltarea economiei. În prezent resursele nu sunt gestionate responsabil, iar unele valori sunt insuficient fructificate.

PLUS își propune să repoziționeze strategic mediul și resursele naturale în politica României, căutând modalități de a valorifica toate avantajele ecologice, sociale și economice pe care acestea le pot aduce. În egală măsură, PLUS este promotorul ideilor de protejare a mediului și de utilizare rațională a resurselor naturale, regenerabile sau neregenerabile, în spiritul solidarității între generații.

Ne angajăm pentru o Românie bogată și diversă ecologic, modernă și funcțională urbanistic, rațională și solidară din punctul de vedere al exploatării și utilizării resurselor naturale.

Valorile naturale ale României reprezintă un capital inestimabil, încă nerecunoscut și insuficient utilizat. Într-o lume aflată în transformare profundă în ce privește atitudinea față de natură, marcată de o conștientizare fără precedent a nevoii de a proteja mediul, bogăția naturală excepțională a țării noastre poate constitui un diferențiator important în Uniunea Europeană.

Pădurile naturale valoroase, pădurile virgine și cvasivirgine, Delta Dunării, fânețele de o bogăție remarcabilă de plante și insecte sau pajiștile cu arbori seculari, populația bogată de carnivore mari, zonele întinse de sălbăticie unde viața se desfășoară încă într-un ritm propriu naturii, peisajele diversificate ce includ sate în care se mai păstrează tradiții și o cultură locală bogată, folclorul, gastronomia, meșteșugurile sunt tot atâția diferențiatori care fac din România o țară cu un profil unic în Europa.

Biodiversitatea din România poate genera oportunități de dezvoltare deosebite pentru țara noastră. Însă protecția lor poate uneori impune restricții pentru anumite activități economice sau costuri suplimentare pentru realizarea unor investiții. Aceste restricții și costuri suplimentare pot fi parțial compensate cu sprijinul Comisiei Europene, iar investițiile necesare protecției și menținerii biodiversității pot fi parțial acoperite din bugetul Comunității europene. Recunoașterea reală a nevoii de a proteja natura la nivel de UE a adus deja beneficii semnificative țării noastre: după desemnarea siturilor Natura 2000, arii protejate de interes comunitar, am beneficiat de sute de milioane de euro primite de la Comisia Europeană pentru managementul acestor situri. Dar suntem încă departe de a ne asigura poziția binemeritată, de țară reprezentativă pentru biodiversitatea Uniunii Europene, încă nu am demonstrat că suntem capabili să abordăm strategic managementul acestor valori în interesul nostru și cel al Europei întregi.

Peisajele noastre sunt de o frumusețe și de o diversitate aparte. Suntem singura țară din UE pe teritoriul căreia se regăsesc cinci regiuni biogeografice cărora li se asociază o diversitate unică a florei și faunei. Avem încă zone întinse de natură sălbatică, dar și peisaje create de om, în care așezările se îmbină armonios cu pădurile sau cu pășunile și fânețele. Multe din aceste valori de biodiversitate sunt incluse în ariile naturale protejate care acoperă aproximativ 24% din suprafața țării, respectiv parcuri naționale, parcuri naturale, rezervații, situri Natura 2000, rezervații ale biosferei, zone care adesea includ și valori culturale semnificative.

Este nevoie de o viziune ambițioasă pentru managementul sistemului de arii protejate, elaborată cu participarea actorilor privați și de stat. Gestionate în mod participativ cu implicarea factorilor interesați, în special a celor din comunitățile locale, de entități de stat sau private, cu sprijin real din partea statului, ariile protejate au un potențial ridicat pentru a deveni zone model generatoare de oportunități economice și nuclee active ale destinațiilor ecoturistice deja recunoscute. În aceste zone, este vitală încurajarea antreprenoriatului bazat pe utilizarea responsabilă a resurselor naturale, a valorilor (peisaj, animale emblematice etc.), realizarea de proiecte de infrastructură prietenoase mediului.

Deținători ai celei mai mari suprafețe de păduri virgine și cvasivirgine din Uniunea Europeană, putem deveni liderul mișcării de protecție a pădurilor virgine și cvasivirgine din Europa, inițiind politici comunitare care să ducă la asigurarea resurselor necesare din bugetul UE pentru aceste păduri excepționale. Ele sunt laboratoarele naturale Europei pentru management forestier responsabil. Această poziționare este însă condiționată de urgentarea protecției lor prin includerea în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine.

Populația de urși, lupi și râși de la noi, cea mai mare populație încă viabilă de pe teritoriul Uniunii Europene, atestă faptul că majoritatea ecosistemelor noastre sunt sănătoase și pe deplin funcționale, oferind în mod echilibrat resurse materiale și servicii de mediu critice. Menținerea populațiilor de carnivore mari poate fi transformată într-o reală oportunitate printr-o abordare strategică, profesionistă, cu contribuția atât a celor interesați de protecția lor, cât și a celor ce sunt afectați în viața lor de zi cu zi de aceste animale. Animale emblematice pentru Europa, pot deveni atracție importantă pentru dezvoltarea ecoturismului, dar și element critic pentru obținerea unui sprijin financiar real din partea CE pentru investiții în proiecte de infrastructură care contribuie la menținerea coridoarelor ecologice și pentru plățile compensatorii ce se cuvin proprietarilor de terenuri și animale domestice pentru pagubele produse de carnivorele mari.

Resursele naturale, fie ele regenerabile sau neregenerabile, cu un rol major în creșterea calității vieții și implicit în dezvoltarea economiei, necesită o gestionare mult mai responsabilă în vederea asigurării continuității lor. Pentru a răspunde nevoilor generațiilor prezente  fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a dispune de resurse naturale, modelul liniar extrage-produ-consumă-aruncă, va fi înlocuit cât mai curând posibil cu un nou model, cel al economiei circulare, care are ca scop să limiteze risipa de resurse naturale și producerea de deșeuri, decuplând creșterea producției industriale de utilizarea lor.

Schimbarea paradigmei de administrare a resurselor naturale prin implicarea actorilor economici și sociali relevanți, evaluarea eficienței și eficacității managementului pe bază de indicatori de rezultat și transparența informațională sunt doar o parte din direcțiile de acțiune de urmat pentru a asigura managementul responsabil al acestor resurse.

În acest sens, PLUS dorește restructurarea entităților ce administrează resurse naturale pentru orientarea lor către rezultate relevante pentru strategia de dezvoltare durabilă și cele așteptate de societate. Dorim această restructurare delegând responsabilitatea atingerii rezultatelor către specialiști care beneficiază de o educație profesională continuă și care demonstrează o reală capacitate vizionară. Controlul modului în care sunt gestionate resursele naturale trebuie semnificativ îmbunătățit, profitând de tehnologiile moderne, de digitalizare, iar funcția de control a instituțiilor trebuie dublată de una de suport și îndrumare, pentru a sprijini eficient eforturile de implementare a reglementărilor.

Transparența va facilita accesul la informații despre resursele naturale, ceea ce va permite o mai bună planificare a investițiilor în capacități de prelucrare superioară. Ca parte a acestui proces de transparentizare, este necesară revizuirea nivelului de secretizare a datelor care se referă la resursele naturale și facilitarea accesului la cele care nu au caracter strategic.

Ultimii ani au demonstrat faptul că cetățenii României au devenit interesați de soarta resurselor și a valorilor noastre naturale, din ce în ce mai mulți solicitând informații și manifestând un real interes pentru a participa activ la acțiuni de monitorizare sau de protecție a pădurilor sau a altor resurse naturale. Se impune așadar, realizarea sau repunerea în funcțiune a unor instrumente și proceduri transparente care să permită informarea corectă și completă a cetățenilor și instituirea unor mecanisme de control direct al societății asupra stării și evoluției mediului natural.

Protecția mediului a căpătat o importanță deosebită în ultimele decenii. Sunt necesare acțiuni coordonate în toate domeniile, de la administrarea așezărilor umane la proiectarea și realizarea infrastructurii de transport sau a clădirilor, la investițiile care pot afecta mediul. România este încă departe de implementarea eficientă a legislației europene, fiind necesare eforturi substanțiale în acest sens.

Avem de soluționat problemele mari, binecunoscute, cum ar fi cele legate de revizuirea și implementarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, reducerea poluării în marile centre urbane, reciclarea apelor uzate și protecția apelor de suprafață și a pânzei de apă freatică, reducerea consumului de energie convențională.

PLUS va acorda o atenție deosebită oportunităților de care dispune România pentru a contribui la soluționarea problemelor legate de schimbările climatice. Considerăm că România își poate gestiona inteligent resursele naturale regenerabile astfel încât să joace un rol important pe piața viitoare a carbonului. Ecosistemele naturale şi seminaturale de o biodiversitate excepțională, pe lângă faptul că sunt resurse critice pentru viață și pentru dezvoltare, se constituie în rezervoare semnificative de carbon pentru Europa. Creșterea capacității de stocare va fi asigurată prin politici de îmbunătățire a folosinței terenurilor care să asigure echilibrarea între arbori – pajiști – teren arabil, prin împăduriri de terenuri degradate și pe marginea terenurilor agricole, creșterea conținutului de materie organică în soluri arabile, diminuarea cantităților de biomasă incinerate și stimularea bioeconomiei prin investiții în industrii bazate pe biomasă. Stimularea participării actorilor la implementarea acestor politici prin mecanisme financiare inovativ este importantă.

Dar înainte de toate, ceea ce se poate face rapid pentru mediu în România, cu efecte importante pentru viitorul nostru este reconsiderarea atitudinii noastre față de mediu prin responsabilizarea individului și a entităților de stat și private în atingerea obiectivelor de protecție a acestuia. Numărul investitorilor, al antreprenorilor și chiar al autorităților locale care gândesc soluții prietenoase pentru mediu în planurile de dezvoltare este încă redus, fapt determinat parțial și de implementarea defectuoasă a legislației de mediu, de procedurile birocratice, stufoase și ineficiente în evaluarea impactului asupra mediului și de autorități de mediu care favorizează mai degrabă proiectele de creștere economică imediată decât cele care sunt concepute pe principiul dezvoltări durabile. La această schimbare de atitudine va contribui în mod semnificativ un program continuu de conștientizare și educație pentru protecția mediului.