Cojocna

Program de guvernare locală COJOCNA

1. Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii
2. Economie curată și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
3. Sănătate și siguranță în comunitatea noastră
4. Comunitate conectată cultural, în care ne creștem și ne educăm copiii și tinerii
5. Administrație locală profesionistă, performantă și transparentă
6. O comunitate conectată la tehnologie
7. În Cojocna, ne pasă de fiecare locuitor

Program
1. Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii

➔ Prioritate zero pentru asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii, pe baza investițiilor din fonduri europene, naționale și locale:
● Punerea în folosință a rețelei de canalizare a satului Cojocna și a stației de epurare.
● Asfaltarea drumurilor comunale în Boju, Cara, Iuriu de Câmpie, repararea celor deteriorate și extinderea rețelei de asfalt
● Amenajarea și construcția de trotuare
● Extinderea rețelei de iluminat public și alimentarea cu energie electrică
➔ Mobilitate: Accesul în Asociația Metropolitană de Transport Cluj pentru implementarea transportului public local în comuna Cojocna; Programe de încurajare a mijloacelor de transport alternative (biciclete, ridesharing);
➔ Eficientizarea energetică a locuințelor și clădirilor publice prin investiții din fonduri europene;
➔ Servicii de salubrizare de secol XXI: Asigurarea curățeniei în toate spațiile publice prin extinderea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor, respectiv prin programe de conștientizare a importanței trierii deșeurilor menajere, investiții în instalații de reciclare.


2. Economie curată și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
➔ Stimularea investițiilor productive, al căror obiectiv este atragerea de investiții private;
➔ Atragere de fonduri europene pentru proiecte precum: anvelopare de clădiri, infrastructură de mobilitate, canalizare, acces la apă potabilă și iluminat public;
➔ Dezvoltarea resursei umane: crearea de programe locale de formare de competențe, încurajarea atragerii de profesioniști, facilitarea mobilității locale a forței de muncă;
➔ Dezvoltarea turismului prin crearea unui Brand local al Cojocnei, care sa aibă în centru exploatarea sării, florile de sare unice în zonă, și istoria urbei; Extinderea zonei turistice și punerea în circuitul turistic al obiectivelor turistice existente: biserica de lemn, monument istoric, muzeu al costumelor populare, cetatea zânelor, sit natura 2000, bălți de sare, flori de sare, etc.) care pot fi introduse într-un circuit pentru turiștii care vin la Băile sărate;
➔ Sprijinirea lanțului scurt de aprovizionare de la producători agricoli locali și identificarea și amenajarea corespunzătoare a unui spațiu, în incinta băilor, destinat vânzării pentru producători;
● Crearea de legături directe între micii producători din mediul rural și consumatorii din urban (websiteuri, aplicații, turism local ecologic și cultural),

3. Sănătate și siguranță în comunitatea noastră
➔ Dispensar medical și puncte sanitare civilizate cu dotări corespunzătoare, accesarea de fonduri nerambursabile pentru modernizarea și dotarea lor;
➔ Aer respirabil, reducerea prafului prin amenajarea unui parc nou, modernizarea și extinderea spațiilor verzi în Iuriu, Cara, Boju, Cojocna;
➔ Spații de joacă și de mișcare:
● Modernizarea spațiilor de joacă în Cara și Cojocna și amenajarea spațiilor de joacă pentru copii în Boju și Iuriu;
● Amenajare de trasee de cicloturism, Reabilitarea terenului de sport al Școlii Cojocna
● Reabilitarea vechiului teren de fotbal pentru tinerii și adulții din localitatea Cojocna și realizare unui teren de sport Boju/ Cara/ Iuriu
➔ Acțiuni de igienizare a pădurilor și pășunilor și de plantare copaci și pomi fructiferi, Combaterea degradării terenurilor prin plantarea de pomi fructiferi, întreținerea corespunzătoare a pășunilor comunale.
➔ Mărirea suprafeţelor împădurite necesare pentru menţinerea echilibrului geologic.
➔ Comunități în care suntem în siguranță:
● norme stricte și investiții în infrastructura publică pentru prevenirea răspândirii bolilor, pentru siguranța la incendii, cutremure și inundații;
● Zero toleranță pentru infracționalitate și vandalism;
● Programe locale de prevenire și conștientizare a efectelor și riscurilor bullying-ului și discriminării în școli și altor forme de abuzuri asupra copiilor, femeilor sau persoanelor vulnerabile, precum și măsuri de sprijin a victimelor;
● Organizarea și susținerea unor activități de informare privind combaterea violenței domestice, sănătate psihică, igienă , educație civică și rutieră.

4. Comunitate conectată cultural, în care ne creștem și ne educăm copiii și tinerii
➔ Infrastructură școlară civilizată și sprijin pentru copii: reabilitarea școlilor din Cara și Cojocna și a grădinițelor existente; sprijin pentru hrană și rechizite;
➔ Program de after school- Amenajarea unui spațiu în Școala Centru Comunal din Cojocna, destinat elevilor din satele aparținătoare, pentru petrecerea timpului de așteptare a transportului școlar.
➔ Dotarea cu infrastructură tech a elevilor: program național de dotare cu echipamente digitale în școli și conexiune internet pentru familiile fără resurse;
➔ Parteneriat cu părinții și elevii pentru buna administrare a școlilor: un rol sporit prin implicarea părinților și a elevilor în consiliile de administrație ale școlilor și în decizii asupra oportunității unor investiții la nivelul școlilor
➔ Rute de transport școlar: elevii trebuie să aibă acces la transport local adaptat orarului școlar;
➔ Dezvoltarea de centre comunitare educaționale și de tineret, consilierea tinerilor pentru a dobândi autonomie în învățare, a găsi resursele educaționale sau informaționale care le lipsesc, precum și pentru a lua decizii legate de viață sau de carieră.
➔ Încurajarea participării tinerilor în comunitate prin susținerea grupurilor de inițiativă tip Brigada Civică și identificarea unui spațiu de desfășurare a întâlnirilor de lucru. Încurajarea tinerilor pentru implicarea lor activă în cadrul comunității, în problemele administrative și sociale.

5. Administrație locală profesionistă, performantă și transparentă
➔ Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală: nu vom promova în organele administrației publice locale cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării;
➔ Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului: administrație prietenoasă cu cetățenii și contribuabilii. Acest lucru presupune digitalizare extensivă, servicii on-line cât mai dezvoltate, raționalizarea și limitarea drastică a solicitărilor de documente cetățenilor;
● schimbarea infrastructurii IT din Primărie
● fluidizarea proceselor din Primărie prin implementarea unui sistem online de plăți și de eliberare documente de uz general
● înființarea unui serviciu de asistență online de prim contact cu contribuabilii, care să furnizeze cetățenilor primele informații despre documentele necesare/ căi de urmat pentru rezolvarea problemei cu care se confruntă.
➔ Administrație profesionistă: standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari publici sau contractuali), de execuție sau conducere, profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru comisiile de concurs;
➔ Îmbunătățirea serviciilor Primăriei Cojocna, prin eficientizarea activității angajaților din aparatul propriu, în special prin debirocratizarea serviciilor, informatizare și accesibilizare
➔ Standarde de urbanism: adoptarea documentațiilor și planurilor de urbanism cu respectarea condițiilor esențiale pentru calitatea vieții
Prioritate pentru intabularea și cadastrarea proprietăților (locuințe și terenuri)
➔ Participare publică:
● Informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative
● Consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la inițiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative
● Organizarea de adunări sătești lunare pentru consultarea cetățenilor și actualizarea nevoilor/ problemelor acestora
● Organizarea de dezbateri publice pentru bugetul localității, plan urbanistic, proiecte de investiții semnificative;
➔ Ordine în finanțele publice locale: evaluarea cheltuielilor actuale, cu reducerea cheltuielilor de funcționare pentru administrația locală și creșterea celor destinate investițiilor publice;
➔ Buget participativ: introducerea progresivă a bugetării participative deschisă către propunerile de proiecte venite din comunitate
➔ Transparență 100% a cheltuielilor primăriei: ne luăm angajamentul ca administrația locală USR PLUS să prezinte fiecare leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară, ușor de înțeles, pe modelul celei deja elaborate de noi și folosită la București (bucuresti.openbudget.ro).

6. O comunitate conectată la tehnologie
➔ Smart Community prin digitalizarea interacțiunii dintre autoritatea locală și cetățean: administrația locală va trebui să își schimbe fluxurile interne de lucru, astfel încât să acomodeze lucrul cu documentele electronice; cetățeanul va putea delega autorității publice obținerea documentelor necesare unei cereri, dacă acele documente se află la alte instituții sau autorități publice locale; acces la formulare precompletate, ușor de înțeles de către cetățeni;
➔ Sistem de management digital al documentelor interne primăriei și instituțiilor subordonate, astfel încât orice cetățean să poată accesa on-line orice document (exceptând elementele confidențiale) aflat în posesia autorităților locale.


7. În Cojocna, ne pasă de fiecare locuitor
➔ Înființarea și, după caz, extinderea serviciilor comunitare integrate (social, educație, sănătate, acces la muncă și locuire decentă, acces la documente de identitate) pentru familiile defavorizate și grupurile vulnerabile, pentru combaterea lipsurilor multiple și eliminarea piedicilor din calea accesului la oportunități de a dezvolta o viață independentă și demnă;
➔ Maparea vulnerabilităților din comunitate: vom identifica nevoile celor vulnerabili, aducând în comunitate, aproape de ei, serviciile care lipsesc și le vom asigura sprijinul de care au nevoie pentru acces la locuri de muncă, educație și servicii de sănătate;
➔ Realizarea de parteneriate cu societatea civilă și crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin reimplicarea vârstnicilor care doresc să fie activi;
➔ Accesibilizare: spații publice, instituții, infrastructură rutieră și mijloace de transport ușor accesibile pentru persoanele cu dizabilități, familii cu copii în cărucior, vârstnici, servicii de informare adaptate.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare