Cluj (județ)

Program de guvernare locală JUDEȚUL CLUJ

Viziune
Program
1. Sănătate, siguranță și mediu curat în comunitățile noastre
2. Administrație locală conectată la tehnologie, profesionistă și transparentă
3. Economie dezvoltată și locuri de muncă pentru comunități prospere
4. Servicii publice moderne pentru toți cetățenii, urbanism și mobilitate
5. Comunități conectate cultural, în care să ne creștem și să ne educăm copiii și tinerii, creșe, grădinițe, școli
6. Comunități în care locuitorul să fie în prim-plan

Viziune

După 30 ani de la Revoluție, județul Cluj este un județ al contrastelor, cu decalaje economice, sociale și culturale mari de la o localitate la alta, de la o zonă la alta și o administrație ineficientă, politizată care nu a reușit decât performanța de a face promisiuni dintre cele mai îndrăznețe, dar de a realiza doar proiecte de calitate îndoielnică, cu costuri mari. Și toate acestea în condițiile în care, de la începutul anilor 2000, administrațiile publice centrale și locale au beneficiat de sprijin tehnic și financiar consistent pentru a reduce decalajele de dezvoltare și a se alinia la standardele de viață ale Uniunii Europene și pentru a crește capacitatea administrației publice de livra servicii de calitate pentru cetățeni.

Rezultatele le vedem și resimțim cu toții: infrastructură nesatisfăcătoare, accesul dificil la oportunități de dezvoltare afaceri și la locuri de muncă decente, mai aproape de casă, transport public insuficient și de slabă calitate, criză de spații verzi, spații de joacă, recreere și mișcare, aer și ape poluate, lipsă de transparență instituțională, un sistem școlar deficitar, lipsa echipărilor edilitare, costul ridicat al vieții, servicii de sănătate inaccesibile, lipsa spațiilor publice pentru agrement, relaxare și socializare în localitățile de domiciliu.

Clujul are nevoie de o schimbare. Clujul are nevoie o administrație publică eficientă și receptivă la nevoile societății, deschisă la soluții inovatoare, cu funcționari și lideri competenți, care gestionează fondurile publice în mod eficient.

Pentru USR PLUS reducerea discrepanțelor de dezvoltare de la nivel județean concomitent cu alinierea la standardele și obiectivele europene de dezvoltare inteligentă, protecția mediului și bună guvernanță reprezintă principalele preocupări legate de viitorul județului.
Dorim să dezvoltăm împreună cu cetățenii și specialiștii un județ inclusiv, accesibil și atractiv, în care oamenii și localitățile sunt conectate prin infrastructură și tehnologie la serviciile și resursele necesare pentru dezvoltarea armonioasă și durabilă a comunităților locale și pentru creșterea calității vieții cetățenilor din fiecare localitate.

Din acest motiv, programul de guvernare locală al USR PLUS Cluj are în centrul atenției calitatea vieții cetățenilor, asigurarea accesului la servicii și resurse necesare dezvoltării fiecărei comunități locale și creșterea gradului de accesibilitate la serviciile de sănătate și la serviciile de prevenție și educație medicală și conține ingredientele necesare pentru a construi împreună cu cetățenii județul în care vrem să trăim și să ne creștem copiii:
● Sănătate, siguranță și mediu curat în comunitățile noastre;
● Administrație locală conectată la tehnologie, profesionistă și transparentă;
● Economie dezvoltată și locuri de muncă pentru comunități prospere
● Servicii publice adaptate secolului XXI pentru toți cetățenii, urbanism și mobilitate
● Comunități conectate cultural, în care să ne creștem și să ne educăm copiii și tinerii, creșe, grădinițe, școli dotate și moderne
● Comunități în care locuitorul să fie în prim-plan.
Program

1. Sănătate, siguranță și mediu curat în comunitățile noastre
➔ Unități medicale moderne, suficiente și servicii medicale de calitate pentru toți clujenii
● Spitale civilizate cu dotări corespunzătoare.
○ Monitorizarea și prioritizarea implementării proiectelor Spitalului Regional Cluj și a noului Spital Pediatric Monobloc din Cluj la standarde de calitate actuale, cu o viziune spre viitorul dezvoltării științei medicale, astfel încât să poată fi implementate concepte de: medicină asistată de tehnologie (Health Technology Assessment—HTA, eHealth), medicină asistată de roboți;
● Acces facil la servicii de sănătate de calitate pentru clujeni
○ Centre medicale de permanență—înființarea și asigurarea condițiilor de funcționare a centrelor medicale de permanență, dotate cu autospeciale și echipamente necesare asigurării asistenței medicale la domiciliul pacientului, la solicitarea telefonică, care să deservească mai multe comune apropiate și să reducă numărul de internări evitabile și costurile cu spitalizarea;
○ Cabinete medicale mobile—achiziționarea și dotarea unor autospeciale, care să asigure servicii medicale de bază, inclusiv stomatologice, în localitățile izolate sau cele cu servicii medicale deficitare;
○ Telemedicină—un sistem integrat de asigurare al unor servicii medicale la distanță;
○ Call-center medical—proiect pilot ce poate fi extins la nivel național;
● Prioritizarea serviciilor de prevenție în domeniul medical
○ Susținerea de programe de educație pentru sănătate cu accent pe prevenție, care să se desfășoare în toate orașele și comunele din județul Cluj, prin parteneriat cu factorii implicați în educație și sănătate;
○ Sprijinirea programelor de screening existente: screening cancer de col uterin, screening cancer mamar;
● Acces la asistență medicală școlară în toate orașele și comunele din județ;
● Acces la asistență stomatologice școlară pentru orașele și comunele din județ;
● Acces la servicii medicale paliative pe raza județului Cluj prin accesarea de fonduri structurale.

➔ Siguranța cetățenilor și egalitate de șanse
● Implementarea conformă la nivel județean a Strategiei naţionale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021,prin:
○ Implementarea conformă a Legii nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**) privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și a Legii nr.178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați; verificarea și asigurarea desemnării unui consilier expert/tehnician în egalitate de șanse la nivelul instituțiilor și autorităților publice private cu mai mult de 50 angajați;
○ Sesiuni de informare privind discriminarea de gen și combaterea sa, dedicate agențiilor economici și populației, organizate de către Comisia județeană privind egalitatea de șanse (COJES) în colaborare cu organizațiile implicate în combatere discriminării și apărarea drepturilor și libertăților omului;
○ Crearea de noi centre de zi și centre permanente pentru victimele violenței domestice în scopul reducerii violenței domestice și protejarea victimelor acesteia.
○ Planificarea și finanțarea unor programe pentru combatere a infracționalității în rândul minorilor respectiv în rândul comunităților defavorizate din zona metropolitană.

➔ Un mediu de viața sănătos pentru clujeni/ Curățăm și protejăm mediul înconjurător pentru o viață sănătoasă
● Îmbunătățim împreună cu cetățenii calitatea aerului și a apelor
Deciziile consilierilor USR PLUS se vor baza pe consultări reale cu cetățenii și cu specialiștii. Vom stimula participarea comunității în procesul decizional, prin măsuri extinse de publicitate și transparență a dezbaterilor publice, prin publicarea, în etapa premergătoare organizării de dezbateri publice, a unor rezumate executive ale documentelor care fac obiectul dezbaterilor, utilizând un limbaj pe înțelesul tuturor. Vom încuraja schimbarea comportamentelor oamenilor în relația cu mediul înconjurător pentru a reduce nivelul poluării și a ne adapta la schimbările climatice (de exemplu printr-un sistem de tip răsplată)
○ Îmbunătățim calitatea aerului prin: extinderea la nivel județean a rețelei de stații/ senzori de măsurare a calității aerului; Evaluarea on-going a Planului de menținere a calității aerului pentru județul Cluj 2017-2022 și urgentarea aplicării măsurilor prevăzute, respectiv adoptarea de măsuri suplimentare pentru reducerea poluării aerului; Demararea procesului de actualizare a Planului de menținere a calității aerului pentru județul Cluj ;
○ Îmbunătățim calitatea apei în județul Cluj prin; planificarea și implementarea unor măsuri adecvate, cu impact pe termen scurt, mediu și lung pentru prevenirea, reducerea și combaterea poluării, în baza analizei tuturor indicatorilor relevanți și a consultării specialiștilor și a populației;
○ Protejăm sursele de apă potabilă prin reducerea și controlul strict al activităților antropice poluatoare din proximitatea lacurilor Tarnița, Beliș-Fântânele și a cursurilor de râuri.
○ Informăm și implicăm activ cetățeni pentru reducerea surselor de poluare:
■ Asigurând accesul facil la informații de interes public pentru toți clujenii prin: afisaje electronice, instalate în spații publice; realizarea unui portal județean dedicat, cu informații la zi privind calitatea aerului și apei, prezentate într-o formă ușor de urmărit, pe înțelesul tuturor; ; sprijin în organizarea de sesiuni de informare pentru elevi (în școli), persoane vârstnice (în centrele de pensionari din Cluj Napoca, în Căminele culturale din mediul rural), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Direcția de Sănătate Publică, Autoritățile Publice Locale și societatea civilă activă în domeniul protectiei mediului.
■ Consultând și implicând comunitatea în reducerea poluării și protejarea mediului prin intermediul dezbaterilor publice organizate la nivel local și județean și prin încurajarea schimbării comportamentului la nivel individual în scopul reducerii impactului activităților antropice asupra mediului (difuzare tutoriale, sprijinirea actorilor implicați în reducerea poluării etc).
● Reducem poluarea aerului, apei și solurilor prin descurajarea depozitării ilegale a deșeurilor și ecologizarea terenurilor afectate de astfel de depozite
○ Radarul deșeurilor- realizarea Radarului deșeurilor, o interfață integrată și centralizată de monitorizare și administrare a colectării, depozitării și reutilizării deșeurilor generate la nivelul județului Cluj, cu includerea unui sistem pentru sesizări a deșeurilor ilegale din județ;
○ Investiții noi pentru a asigura o infrastructură județeană adecvată și suficientă pentru colectarea, sortarea și valorificarea deșeurilor prin reciclare și recuperare, în scopul reducerii cantității de deșeuri eliminate prin depozitare.
○ Campanii de informare și conștientizare a publicului cu privire la impactul deșeurilor asupra sănătății mediului și acțiuni de prevenție.
○ Deschiderea dialogului cu membrii societății civile și specialiști pentru identificarea și adoptarea celor mai adecvate soluții pentru gestionarea eficientă și eficace a deşeurilor
○ Creșterea nivelului de recuperare și reutilizare al deșeurilor prin facilitarea centrelor comunitare de reutilizare și reparare unde cetăţenii pot dona produse de care nu mai au nevoie și care pot fi reparate și vândute la prețuri accesibile.
➔ Mai multe păduri, parcuri, mai puțin beton prin prezervarea și extinderea spațiilor verzi
● Stoparea acordării de noi autorizații de construcție în zonele în care cetățenii nu dispun de 50 mp de spațiu verde/locuitor.
● Elaborarea unui program județean de combatere a degradării terenurilor și de reducere a riscului de deșertificare ca urmare a deforestării, abandonării lor sau utilizării improprii, precum și în condițiile creșterii temperaturilor și ale perioadelor de secetă: maparea zonelor deforestate, a colinelor și terenurilor degradate,cu risc de deșertificare devenite improprii agriculturii și pășunatului; Facilitare programe locale de reconstrucție ecologică prin împădurire cu specii capabile să reziste condițiilor de sol și umiditate și să oprească eroziunea și degradarea solului, în cooperare cu Consiliile Locale, ocoalele silvice și inclusiv prin organizarea și implicare voluntarilor.
● Asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate prin acțiuni coordonate între autoritățile publice judetene și locale și instituțiile de mediu responsabile ;
● Implementare program de realizare perdele forestiere de protectie pe marginea drumurilor judetene, amplasate în zonele indicate de specialiști;
● Optimizarea lucrărilor de toaletare a arborilor și a spațiilor verzi la nivel judetean;
● Implementarea măsurilor prevăzute în PMUD și la nivelul noilor documente strategice pentru realizarea retele integrate de piste de biciclete între localitățile metropolitane și a unor rețele strategică velo înjudețul Cluj în scopul reducerii poluării, stimulării activităților fizice în aer liber și dezvoltării eco cicloturismului
● Amenajarea și acces la promenade de-a lungul cursurilor de râu și lacuri din județ prin acorduri de parteneriate între Administrația bazinală de Apa Somes-Tișa și orașelor și comunelor din judeti, sub coordonarea Consiliului Județean Cluj;
● Susținerea programului „Adoptă un spațiu verde” și extinderea lui la nivelul UAT-urilor din județ.

2. Administrație locală conectată la tehnologie, profesionistă și transparentă
➔ Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală: nu vom promova în organele administrației publice locale cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării;
➔ Administrație flexibilă, transparentă în slujba cetățeanului prin digitalizare, servicii on-line, raționalizarea și reducerea solicitărilor de documente cetățenilor;
● Evaluarea nevoilor reale ale proiectului „Smart Territory” și realizarea unui caiet de sarcini valid din punct de vedere tehnic și financiar
● Digitalizarea interacțiunii dintre autoritatea județeană și cetățean: simplificarea fluxurile interne de lucru și utilizarea cât mai mult posibil a documentelor electronice în procesul administrative; cetățeanul va putea delega autorității publice obținerea documentelor necesare unei cereri, dacă acele documente se află la alte instituții sau autorități publice locale; acces la formulare precompletate, ușor de înțeles de către cetățeni.
● Debirocratizare și transparență prin simplificarea fluxului documentelor, prin folosirea la scară largă a semnăturii digitale, a platformelor online și a email-ului.
● Interconectare și identitate electronică: toate softurile achiziționate de autoritățile publice vor fi interconectate la rețeaua de „autostrăzi digitale” formate din rețele interconectate între autoritățile publice deținătoare de date; orice soft dezvoltat din fonduri publice sau achiziționat de autoritățile locale care prevede autentificarea cetățenilor va permite și autentificarea prin intermediul cărții electronice de identitate (CEI);
● Transparență 100% a cheltuielilor primăriilor: ne luăm angajamentul ca fiecare administrație locală sau județeană USR PLUS să prezinte fiecare leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară ușor de înțeles, pe modelul celei deja elaborate de noi și folosită la București (bucuresti.openbudget.ro/ transparență.usr.ro).

➔ Administrație profesionistă:
● Standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari publici sau contractuali), de execuție sau conducere, profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru comisiile de concurs;
● Dezvoltarea competențelor digitale în rândul angajaților din administrația publica prin formare continuă: acces la traininguri și cursuri de specialitate;
● Crearea unui program de internship la nivelul Consiliului Județean, pentru a familiariza tinerii cu administrația locală și a pregăti noile generații de funcționari publici.
➔ Standarde de urbanism: adoptarea documentațiilor și planurilor de urbanism cu respectarea condițiilor esențiale pentru calitatea vieții (infrastructură rutieră și pietonală, acces la utilități, spații comunitare și de recreere, servicii educaționale, culturale, medicale, transport public și alternativ);
➔ Participare publică: Informarea continuă, obiectivă și adecvată a publicului cu privire la deciziile și politicile publice, în toate etapele dezvoltării acestora; consultarea publicului prin încurajarea participării la dezbaterile publice pentru elaborarea bugetului, a documentelor de planificare urbană și proiecte de investiții semnificative; Implicarea publicului în procesul de luare a deciziilor și elaborare politici publice, programe și proiecte prin organizare concursuri de soluții, prin considerarea soluțiilor și sugestiilor actorilor interesați, activi în procesul de consultare (cetățeni, specialiști, grupuri de inițiativă cetățenească, ONG, societatea civilă, asociații profesionale); Încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, public-private și cu societatea civilă.
➔ Dezvoltarea parteneriatelor publice la nivel județean și regional pentru sporirea coerenței politicilor pentru o dezvoltare durabilă și armonioasă a județului
● Consolidarea relațiilor instituționale între Consiliul Județean și Aeroportul Internațional Cluj-Napoca pentru a răspunde eficient provocărilor actuale.
● Stimularea colaborării între Consiliul județean și localități prin operaționalizarea formelor asociative de tip ADI (Asociație de dezvoltare intercomunitara)
● Colaborarea cu județele învecinate pentru o planificare adecvată și implementare eficientă a proiectelor strategice și a strategiilor sectoriale naționale și regionale.
➔ Buget participativ: fiecare buget local ar trebui să aibă o componentă de buget participativ, care va fi deschisă către comunitate competiției de idei și proiecte;
➔ Creșterea veniturilor CJ și cheltuirea eficientă și transparentă a banilor publici:
● Planificare și executie bugetară de calitate și eficientă
● Îmbunătățirea capacității de absorbție fonduri prin dezvoltarea capacității financiare și operațională de a atrage fonduri și de a implementa proiecte: dezvoltarea profesională a angajaților din serviciile de achiziții publice și de fonduri structurale, cooptarea unor experți independenți și transparentizarea totală a procedurii de achiziție; evaluarea periodică a performanțelor personalului responsabil cu accesarea fondurilor și implementarea proiectelor;
● Extinderea perioadei de garanție pentru lucrările de infrastructură mare din județ;
● Continuitate: finalizarea proiectelor demarate de administrația precedentă;
● Audit cu frecvență regulată și control managerial intern;
● Transparența proiectelor finanțate din fonduri publice naționale sau europene prin accesul facil la toate datele și informațiile ce țin de cheltuirea fondurilor și care nu intră în conflict cu alte prevederi legale și prin sesiuni de comunicare și consultarea publică în toate etapele de programare (de la identificarea nevoilor de finanțare, planificare, consultare publică, implementarea, evaluare a investițiilor în curs, inclusiv recepția conformă a lucrărilor și asigurarea mentenanței).
3. Economie dezvoltată și locuri de muncă pentru comunități prospere
➔ Județul Cluj se dezvoltă—biroul unic de promovare, informare și suport, care va gestiona 5 componente:
● Promovarea afacerilor clujene, atât la nivel național cât și internațional, participarea la târguri și expoziții, încheierea de colaborări instituționale și parteneriate tehnologice și comerciale.
● Investitori din județul Cluj—promovarea centralizată a potențialului județului, pentru a atrage investitori în domenii-cheie, aliniind județul la tendințele tehnologice actuale (producția pentru sisteme și echipamente de producere a energiei verzi); va îndruma fiecare potențial investitor spre facilitățile și oportunitățile de investiții, în colaborare atât cu UAT-uri, cât și cu parteneri din domeniul privat;
● Antreprenor din Cluj—dezvoltare program pentru sprijinul antreprenorilor clujeni la nivel local prin intermediul unor filiale locale ale Biroului unic. Programul va fi dezvoltat în parteneriat între Consiliul Judetean Cluj și autoritățile locale din orașe și comune, pentru dezvoltarea de facilități/centre care sa ofere spațiu și instrumente de lucru (office), consultanță de business și atragere de fonduri naționale și europene, programe de formare și perfectionare;
● Creșterea absorbției de fonduri nerambursabile—informarea solicitanților clujeni, publici și privați, asupra opțiunilor de finanțare și suport în dezvoltarea proiectelor;
● Diaspora se întoarce în Cluj—programe de informare a diasporei despre oportunități de finanțare și investiții, dar și despre piața forței de muncă, precum și asupra programelor de perfecționare sau recalificare.

➔ Parcuri industriale noi în zonele Dej—Gherla, Huedin, Turda – Câmpia Turzii—Luna, Florești—Gilău și administrarea mai eficientă a parcurilor industriale existente;
➔ Stabilirea unor reguli de bune practici de utilizare și valorificare a activelor județene prin recuperarea activelor aflate în paragină/neutilizate, transparentizarea folosirii activelor publice.
➔ Eficientizarea companiilor cu capital public aflate în portofoliul Consiliului Județean prin promovarea profesionalismului în detrimentul afilierii politice.
➔ Susținerea investițiilor în dezvoltarea industriilor culturale și creative
➔ Promovarea și valorificarea cercetării la nivelul universităților, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate publice-private și dezvoltarea de tehnologii și soluții inovatoare pentru a adresa nevoile și provocările actuale;
➔ Dezvoltarea unui Centru Expozițional modern. Soluția propusă este un parteneriat public-privat pentru un complex expozițional, cultural și comercial pe actuala locație a Expo Transilvania sau altă locație potrivită;
➔ Sprijinirea lanțului scurt de aprovizionare de la producători agricoli locali și modernizarea târgurilor și piețelor: stimularea economiei de produse locale prin crearea de legături directe între micii producători din mediul rural și consumatorii din urban (website-uri, aplicații, turism local ecologic și cultural), precum și modernizarea târgurilor și piețelor;
● Îmbunătățirea regulamentelor din piețe pentru susținerea producătorilor locali, semnalizarea diferită între producători locali și comercianți, sporirea controalelor fiscale. Revitalizarea/ modernizarea piețelor conform standardelor de comerț actuale.
● Susțin pentru redeschiderea târgurilor de animale în condiții stricte de igienă;
● Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de cooperative pentru fermierii din județ;
● Un control mai strict al atestatelor de producători pentru combaterea evaziunii fiscale și comercializarea produselor neconforme
➔ Monitorizarea și implementarea programul național de cadastrare;
➔ Investiții în infrastructura mare necesară în agricultură:
● Investiții în sistemul județean de irigații: Sprijin pentru crearea de sisteme de irigații în zone deficitare, de exemplu prin susținerea fermierilor pentru achiziționarea de pompe de mare capacitate și instalațiile aferente, sisteme mobile de irigat, etc.
● Finanțarea de determinari pedologice și realizarea unei hărți online a potențialului agricol al județului: Oficiul de studii pedologice și agrochimice Cluj, OSPA Cluj, efectuează o serie de analize a solului, foarte necesare pentru buna desfășurare a activității din ferme. Consiliul Județean poate finanța o analiză gratuită care să îi ajute pe fermieri să-și dea seama ce se poate cultiva și cât de mult îngrășământ e nevoie. Prin aceste analize, se stabilește nivelul de îngrășăminte necesar pentru sezonul agricol următor. Se va realiza și o cartografiere mai bună a potențialului agricol al județului, ajutând astfel micii producători să înțeleagă dacă proiectele lor sunt viabile din punct de vedere comercial.
● Sprijininirea stațiunilor de cercetare din județ, cum ar fi Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Turda, pentru îmbunătăţirea tehnologiilor la culturile de câmp, privind rotaţia lor, combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor prin diferite metode, menţinerea și sporirea fertilităţii solului Toate acestea ar putea fi realizate cu ajutorul unor finanțări europene și parteneriate între instituții.
● Combaterea practicilor abuzive de scoatere a terenurilor arabile din circuitul agricol: Terenurile arabile se scot din circuitul agricol pentru ca să fie transformate fie în terenuri de construcție, fie pentru balastiere (exemple de-a lungul râurilor din zona Dej, Jucu, Turda). E nevoie sa avem reprezentanți ai fermierilor în comisia constituită pentru scoatere teren din circuitul agricol.

➔ Eficientizarea activităților Asociației Produs de Cluj și susținerea inițiativelor județene de promovare a produselor locale prin creșterea numărului de participanți, diversificarea ofertei și creșterea frecvenței de organizare evenimente de promovare (săptămânală a evenimentelor/ târgurilor, prin rotație în diferite locații din județ) și stimularea participării. Stimularea producătorilor și cooperativelor să-și comercializeze produsele prin platforma online. Dezvoltarea conceptului Magazinul Cooperativelor Clujene în Municipiul Cluj-Napoca, unde în proporție de 100% aprovizionarea se va face de la producători din județul Cluj;
➔ Modernizarea Centrului AGRO TRANSILVANIA prin dezvoltarea unor platforme de vânzare, dezvoltarea unor spații de procesare a legumelor și fructelor, precum și prin construcția unei unități de compost pentru a valorifica integral șproducția, inclusiv cea nevândută sau perisată; Oferirea unui spațiu de lucru, cu titlu gratuit, către Banca de Alimente.
➔ Parteneriat cu orașele și comunele din județ pentru a dezvolta centre zonale de condiționare și depozitare pentru legume/fructe în zona Dej și zona Viișoara-Câmpia Turzii-Mihai Viteazu, respectiv pentru fructe de pădure și ciuperci în zona de munte. Înființarea de centre de procesare (colectare/procesare lactate și abatorizare în zona de munte). Propunem ca managementul acestor centre să fie externalizat în mediul privat, setând criterii de incluziune a producătorilor, precum și de performanță economică;
➔ Sprijin acordat de către Consiliul Județean în vederea dezvoltării sustenabile a unor noi poli de dezvoltare în județ: Turda—Câmpia Turzii, Dej—Gherla, Huedin. Dezvoltarea acestor poli trebuie făcută în strânsă legătură cu municipiul Cluj-Napoca astfel încât să se realizeze o integrare a zonelor cu potențial diferit. Sprijinirea/crearea unor incubatoare de afaceri în zona polilor de dezvoltare și oferirea de sprijin pentru elaborarea de strategii de dezvoltare locală.
TURISM
➔ Revizuirea strategiei pe turism prin înființarea unei Organizația de management a destinației pentru promovare turistică. Crearea unui brand turistic al județului, a unui portal turistic online pentru promovarea obiectivelor turistice din județ, a circuitelor și a evenimentelor turistice; Crearea unui Card de Turist la nivel județean ce permite acces la obiectivele turistice și muzeele din județ și care include accesul la transportul public. Acest card de turist va putea fi achiziționat atât online, cât și de la centrele de informare turistică;
➔ Investiții în infrastructura turistică: Crearea unor circuite județene pentru infrastructura de turism velo; Amenajarea obiectivelor turistice prin includerea de parcări, toalete publice, locuri de promenadă; Amenajarea lacurilor Tarnița, Fântânele și Drăgan ca destinatii turistice și recreere; Amenajarea stațiunilor balneare prin parteneriat între CJ și autoritățile locale
➔ Promovarea turismului bazat pe evenimentele din județul Cluj
➔ Promovarea turismului gastronomic și cultural;
➔ Promovarea turismului în parcurile naționale Apuseni;
➔ Susținerea antreprenorilor din turism pentru a-și promova oferta pe portalul turistic online (meșteșuguri, caiac-canoe, SUP, echitație, trasee cu bicicleta, alpinism, sporturi de iarnă etc.);
➔ Stimularea dezvoltării agroturismului, ecoturismului cicloturismului și a turismului piscicol;
➔ Recuperarea patrimoniului istoric rural (case tradiționale, conace, castele, muzee și integrarea lor în circuitul turistic național și internațional) și valorificarea acestuia prin includere în circuitul turistic

4. Servicii publice moderne pentru toți cetățenii, urbanism și mobilitate
➔ Reducerea disparităților urban- rural și prioritate zero pentru asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii, pe baza investițiilor din fonduri europene, naționale și locale:
○ Modernizarea zonei rurale și creșterea atractivității pentru locuire—dotate cu canalizare, asfaltare, rețea de Internet, pornind de la centrele de comună unde să fie disponibile majoritatea facilităților urbane; dotarea tuturor localităților centrelor de comună cu infrastructura administrativă completă și digitalizarea administrației, astfel încât să se evite drumurile la oraș. Implementarea unui proiect pilot de identificare a comunelor unde se poate implementa un prototip, fie din zona metropolitană, fie pentru comune îndepărtate din județ;
○ Extinderea la nivelul tuturor comunelor din județ a contractelor de lucrări de realizarea a rețelei apă și apă uzată, implementate în cadrul proiectului strategic derulat de proiectului Companiei de Apă Someș la nivelul județului Cluj și Sălaj,
➔ Accelerarea implementării proiectului de realizarea a drumului de legătură dintre Autostrada A3 și centura Vâlcele-Apahida;
➔ Accelerarea implementării proiectului de realizare a Centurii Municipiului Dej și deblocarea proiectului de realizarea a centurii orașului Huedin;
➔ Investiții în transportul public, în special ecologic (tramvaie, autobuze electrice și hibride, piste de biciclete, rețea de încărcătoare pentru mașini electrice) și în programe de încurajare a mijloacelor de transport alternative (biciclete, ridesharing, trotinete);
➔ Elaborarea unei strategii de adaptare la schimbările climatice.
➔ Oprirea dezvoltării haotice prin derogări inoportune de la PUG în comunele deservite de Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul CJ Cluj.
➔ Strategii comune între UAT-uri, în ceea ce privește elaborarea Planurilor Urbanistice Generale.
➔ Rastele pentru biciclete în gări și park&ride-uri.
➔ Încurajarea rămânerii tinerilor în comunitate prin educație ecologică, voluntariat, viață culturală și sportivă, centre de agrement, campanii și proiecte civice, integrare multiculturală.

➔ Promovăm tranziţia către o economie circulară
● Asigurăm servicii de salubrizare moderne—de la colectarea selectivă la valorificare deșeuri
○ Creșterea nivelului de colectare selectivă prin:
■ Investiții în infrastructura necesara la nivelul întregului județ: operaționalizarea infrastructurii existente (CMID, stații de transfer, stație de prelucrare mecano-chimică) și investiții noi în infrastructură modernă, necesară pentru colectare separată
■ Implementarea la nivel județean a sistemului depozit pentru PET-uri și doze de aluminiu
■ Implementarea conformă a sistemului „plătești cât arunci”
○ Creșterea calității serviciilor de salubrizare din județ prin:
■ Îmbunătățirea sistemului de management integrat al deșeurilor existent la nivel judetean
● Încurajăm parteneriatele și dialogul la nivel județean pentru a susține împreună tranziția la economia circulară
● Eficiență energetică:
○ Continuarea proiectelor de investiții în renovarea clădirilor publice în vederea îmbunătățirii eficienței energetice; demararea de investiții în echipamente pentru producerea energiei în clădirile publice cu finanțare din programe operaționale și europene.
○ Respectarea legislației privind emiterea autorizației, controlul și monitorizarea respectării măsurilor/ parametrilor din autorizațiile obținute
○ Sprijinirea celor care doresc să investească în eficientizarea energetică a clădirilor prin: sprijin financiar sub formă de micro programe de finanțare cotă-parte din proiecte/reduceri aplicate la taxa impozitului pe clădiri; informare și suport tehnic acordat cetățenilor pentru realizarea de investiții în eficientizarea energetică a clădirilor
○ Sprijinirea înființării de spații de producție în județul Cluj pentru sisteme și echipamente de producere a energiei verzi
5. Comunități conectate cultural, în care să ne creștem și să ne educăm copiii și tinerii, creșe, grădinițe, școli
➔ Infrastructură școlară modernă și sprijin pentru copii: reabilitarea școlilor, creșelor și grădinițelor existente și construirea altora noi acolo unde lipsesc; sprijin pentru hrană și rechizite; nicio școală cu toaletă în curte și fără acces la utilități;
➔ Crearea de rute de transport școlar și dotarea cu microbuze școlare pentru a facilita accesul la educație a elevilor ( inclusiv celor din învățământul dual și profesional) prin transport special adaptat orarului școlar;
➔ Sprijin acordat comunelor din județ pentru dezvoltare Centre comunitare multifuncționale pentru cetățeni cu programe integrate de activități și evenimente culturale, sociale, educaționale, de sănătate, de dezvoltare personală și profesională.
➔ Infrastructură culturală și valorificarea patrimoniului: recuperarea spațiului urban abandonat prin maparea acestuia și transformarea sa în centre comunitare sau spații publice prietenoase cu copii, tinerii și vârstnicii; punerea în valoare a patrimoniului cultural, arhitectural, natural;
➔ Strategie de dezvoltare a învățământului profesional și dual bazat pe nevoile economiei locale și județene;
● informare clară a părinților și elevilor prin pliante, afișe în spații publice, reclame în mass-media privind această formă de școlarizare;
● creșterea contribuției firmelor la 500 lei, o clasă cu 15 copii ar costa angajatorul aproximativ 60 mii lei anual;
● susținerea participării la programele de formare profesională inițială prin burse de tip „Bursa profesională” prin Programului Operațional Capital Uman sau de la bugetul județean;
● Stimularea implicării sporite a agenților economici la școli în localitățile din județ;
➔ Dezvoltare și finanțare programe de consiliere psihologică, orientare școlară și mentorat pentru copii și adolescenți
➔ Bibliotecă digitală pentru copiii și adolescenții din mediu rural.
➔ Caravana cu cărți în mediul rural.

6. Comunități în care locuitorul să fie în prim-plan
➔ Centre comunitare pentru cetățeni: Dezvoltarea de programe de activități și evenimente sociale, educaționale, de sănătate, de dezvoltare personală și profesională, favorabile incluziunii sociale.
➔ Informării publice, promovării și valorificări a resurselor locale pentru locuitorii din mediul rural, organizate împreună cu cetățenii, administrațiile locale, specialiștii și mediul ONG în incinta căminelor culturale sau a altor spații închise sau în aer liber, puse la dispoziție de autoritățile publice locale.
➔ Realizarea de parteneriate cu societatea civilă și cu ONG-uri prin crearea de programe de voluntariat local, inclusiv prin implicarea vârstnicilor;
➔ Transparentizarea, debirocratizarea și creșterea accesului populației la serviciile de asistență socială și medico-socială
● Criterii publice de admitere în centrele din subordinea DGASPC, liste de așteptare și punctaj obiectiv;
● Simplificarea și eficientizarea procedurii de admitere, implicarea directă a serviciilor de asistență socială locale în identificarea și evaluarea celor eligibili, depunerea actelor necesare admiterii online;
● Construirea de noi centre, publice și private, prin accesarea de surse de finanțare (fonduri europene, granturi etc.). Scăderea birocrației necesare pentru înființarea și autorizarea unor astfel de centre în paralel cu verificarea condițiilor care se asigură în aceste centre.
➔ Descentralizarea și profesionalizarea serviciilor oferite de centrele de asistență și îngrijire a persoanelor cu boli cronice și cu handicap
● Înființarea de puncte de lucru ale DGASPC, cel puțin la Dej și Turda, pentru a reduce deplasările unor beneficiari cu limitări ai mobilității, asistenților maternali, persoanelor cu handicap sau a persoanelor care vor să adopte copii;
● Descentralizarea sarcinilor din centre, ușurând astfel nevoile celor aflați în dificultate, mutarea puterii de decizie și reacție în situații urgente;
● Educație continuă a personalului din centre pe teme specifice activității lor, a patologiei și vârstei beneficiarilor.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare