Ciucea

Program de guvernare locală CIUCEA
1. Sănătate și siguranță în comunitățile noastre
2. O administrație locală profesionistă și transparentă
3. Economie dezvoltată și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
4. Servicii publice moderne pentru toți cetățenii
5. Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
6. Comunități conectate la tehnologie
7. Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor

Program

1. Sănătate și siguranță în comunitățile noastre
➔ Aer respirabil și reducerea poluării prin:
● Proiecte de ecologizare semestriale. Parteneriat public-privat/atragere de voluntari;
● Program de informare a publicului cu privire la procesele de colectare selectivă, având ca scop creșterii cantității de deșeuri colectate selectiv și aplicarea normelor legale în domeniu.
➔ Protejarea mediului înconjurător prin exploatarea sustenabilă a pădurilor din zonă, asigurarea împăduririi parcelelor exploatate de către ocoalele silvice care administrează pădurea și organizarea de acțiuni de voluntariat pentru replantare arbori.
➔ Crearea unei infrastructuri de colectare a deșeurilor din construcții.
➔ Programe de informare a publicului cu privire la pericolul contaminarii apelor cu deșeuri și al arderilor necontrolate de vegetație.
➔ Dimensionarea corectă a facilităților de colectare a deșeurilor (containere mai mari în zonele de trafic intens: piață, școală, baruri).
➔ Îmbunătățirea infrastructurii și a calității serviciilor furnizate de Dispensarul local Ciucea prin dotarea cu aparatură modernă, amplasare bancute pentru vârstnici în afara imobilului, atragerea de resurse umane din domeniul sanitar.
➔ Sprijinirea formării unei brigăzi sanitare, formată din voluntari cu noțiuni de prim ajutor care să acorde asistență imediată persoanelor vârstnice care locuiesc în zone retrase, până la sosirea personalului medical specializat.
➔ Proiecte de investiții ce vizează dotarea cu fose septice ecologice a fiecărei gospodării.
➔ Identificarea unui operator privat care să faciliteze colectarea selectivă.

2. Locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
➔ Transferul gestionarii pădurii pe motiv de asigurarea a unei paze mai bune, o valorificare sustenabila si asigurare lemnului pentru populatie la un preț accesibil.
➔ Introducerea unor criterii obiective și transparente pentru evaluarea competențelor specifice în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau nou create în cadrul administrației publice locale. Organizarea de noi concursuri pentru toate posturile prevăzute în organigrama și legislației în funcție de nevoile comunității.
➔ Administrație profesionistă. Creșterea gradului de profesionalizare aparatului administrativ prin formarea continuă a funcționarilor publici (acces la cursuri, seminarii, conferințe etc), dotarea corespunzătoare a birourilor pentru eficientizarea muncii (digitalizare, echipamente, introducerea de indicatori de performanță specifici și realizarea de evaluări periodice și prin transparentizarea totală în organizarea concursurilor.
➔ Asigurarea transparenței procesului de luare a deciziilor prin actualizarea permanentă pe pagina web a primăriei a deciziilor consiliului local, a execuției bugetare, alocării de fonduri și atribuirii de contracte de achiziție publică.
➔ Asigurarea legăturii permanente cu cetățenii prin intermediul social media.
➔ Dezbateri publice pe temele de interes pentru comunitate.
➔ Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală: nu vom promova în organele administrației publice locale cetățenii condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care să înlăture consecințele condamnării.
➔ Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului: administrație prietenoasă cu cetățenii și contribuabilii. Acest lucru presupune digitalizare extensivă, servicii online cât mai dezvoltate, raționalizarea și limitarea drastică a solicitărilor de documente cetățenilor.
➔ Administrație profesionistă: standarde înalte și publice cu privire la condițiile de recrutare sau promovare a angajaților (funcționari publici sau contractuali), de execuție sau conducere, profesionalizare, transparență totală în organizarea concursurilor, utilizare de expertiză independentă pentru comisiile de concurs.
➔ Transparență 100% a cheltuielilor primăriei: ne luăm angajamentul ca fiecare administrație locală sau județeană USR PLUS să prezinte fiecare leu cheltuit pe o platformă de transparență bugetară ușor de înțeles, pe modelul celei deja elaborate de noi și folosită la București (bucuresti.openbudget.ro).
➔ Birou unic la nivel local pentru sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor, oferindu-li-se informații despre legislația aplicabilă și programele europene, naționale sau locale.

3. Economie dezvoltată și locuri de muncă pentru o comunitate prosperă
➔ Dezvoltarea activităților agricole prin realizarea, reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatare agricolă și forestieră.
Dezvoltarea turismului prin:
● Realizare de trasee turistice în zonă;
● Crearea de piste de biciclete;
● Atragerea turiștilor străini;
● Amenajare de spații de recreere pe malul Crișului;
● Reabilitarea teatrului de vară din incinta Muzeului Octavian Goga și includerea acestuia în circuitul cultural și turistic al județului (proiecții de filme în cadrul TIFF, etc.).
➔ Atragerea investitorilor prin asigurarea infrastructurii de bază.
➔ Promovarea și sprijinirea formării unor asociații de producători (crescători de animale) și acordarea de sprijin în asigurarea desfacerii produselor în lanțurile de magazine.
➔ Auditarea modului în care au fost arendate și se utilizează pășunile locale.
4. Servicii publice moderne pentru toți cetățenii
➔ Asigurarea accesului la servicii de bază pentru toți locuitorii prin:
● Schimbarea rețelei actuale de alimentare cu apă, a stației de captare și instalarea unui sistem modern de distribuție a apei;
● Crearea unor puncte noi de captare a apei dedicate pentru localitățile Vânători, Calea Lată și Ciucea.
➔ Proiecte de investiții ce presupun dotarea cu fose septice ecologice în fiecare gospodărie.
➔ Demersuri necesare pentru realizarea expertizei siguranței circulației pe podul de peste Criș în vederea consolidării acestuia.
➔ Audit la nivelul proiectelor curente de asfaltare și amenajare drumuri.
➔ Asigurarea transportului public pentru naveta la locurile de munca din Huedin.
➔ Curățenie în toate spațiile publice, colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor: programe de conștientizare a importanței trierii deșeurilor menajere, investiții în instalații de reciclare.
➔ Eficientizarea energetică a locuințelor și clădirilor publice prin investiții din fonduri europene.
5. Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii
➔ Facilități pentru atragerea cadrelor didactice în comună.
➔ Reabilitarea teatrului de vară în incinta Muzeului Octavian Goga și includerea acestuia în circuitul cultural și turistic al județului (proiecții de filme în cadrul TIFF, etc).
➔ Infrastructură școlară modernă și sprijin pentru copii: reabilitarea școlilor, creșelor și a grădinițelor existente.
➔ Dezvoltarea unui centru comunitar pentru tineret și consilierea tinerilor pentru a dobândi autonomie în învățare.
6. Comunități conectate la tehnologie
➔ Publicarea tuturor informațiilor de interes public în mediul online, pe site-ul primăriei și a Consiliului Local.
➔ Digitalizarea interacțiunii dintre autoritatea locală și cetățean: fiecare instituție publică locală va trebui să își schimbe fluxurile interne de lucru astfel încât să acomodeze lucrul cu documentele electronice; cetățeanul va putea delega autorității publice obținerea documentelor necesare unei cereri, dacă acele documente se află la alte instituții sau autorități publice locale; acces la formulare precompletate, ușor de înțeles de către cetățeni.
➔ Sistem de management digital al documentelor interne ale primăriei și instituțiilor subordonate astfel încât orice cetățean să poată accesa online orice document aflat în posesia autorităților locale(exceptând documentele confidențiale).
7. Comunități în care ne pasă de fiecare locuitor
➔ Extinderea serviciilor comunitare integrate (social, educație, sănătate, acces la munca si locuire decenta, acces la documente de identitate) pentru familiile defavorizate și grupurile vulnerabile.
➔ Maparea vulnerabilităților din comunitate: vom identifica nevoile celor vulnerabili, aducând în comunitate, aproape de ei, serviciile care lipsesc și le vom asigura sprijinul de care au nevoie pentru acces la locuri de muncă, educație și servicii de sănătate.
➔ Accesibilizare: spații publice, instituții, infrastructură rutieră și mijloace de transport ușor accesibile pentru persoanele cu dizabilități, familii cu copii în cărucior, vârstnici, servicii de informare adaptate.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare