Baciu

Program de guvernare locală BACIU

VIZIUNE

În acest document sunt descrise propunerile alianței USR PLUS care constituie programul de guvernare locală, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu și lung. Considerăm obiectivele menționate mai jos ca fiind pașii necesari de urmat pentru realizarea viziunii noastre.

Asemenea oricărui locuitor al acestei comune, dorința noastră este de a face din Baciu o comună europeană, în care să putem trăi bine.

Calitatea locuirii și dezvoltarea armonioasă a comunei sunt motivele principale pentru care membrii Alianței USR PLUS și-au adunat forțele. Avem expertiză într-o gamă largă de domenii, dar mai ales dorința puternică de a ne implică în îmbunătățirea standardelor de trai, ceea ce ne face să credem că obiectivele propuse vor aduce valoare pentru comunitate. Știm că nu este ușor, dar în același timp suntem siguri că este posibil. De aceea, viziunea noastră nu se oprește doar asupra proiectelor ușor de pus în practică și pe termen scurt. Credem că e obligatoriu să avem o viziune cu orizont pe următorii cel puțin 10-15 ani, pentru a putea lua deciziile corecte astăzi.

Considerăm că aleșii locali trebuie să fie în slujba cetățeanului. Astfel, ne dorim o dezvoltare durabilă a comunei, care să fie în folosul tuturor cetățenilor comunei, de la cel mai tânăr la cel mai în vârstă.

Când este voinţă, este şi cale de mers (George Bernard Shaw).

PROIECTE PE TERMEN SCURT

O administrație locală profesionistă și curată

Reforma administrației

→ Aplicarea politicii Fără penali în administrația locală: nu vom promova în organele administrației publice locale cetățeni condamnați definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.

→ Departament pentru dezvoltare și atragerea de fonduri: pentru a facilita implementarea proiectelor de investiții, Alianța USR PLUS propune înființarea unui departament pentru atragerea de fonduri nerambursabile, structurale, PNDR și PNDL. De asemenea, atragerea de fonduri rambursabile din credite și obligațiuni municipale trebuie să poată fi o opțiune de finanțare. Scopul acestui departament este creșterea puterii financiare pentru dezvoltarea și modernizarea comunei.

→ Digitalizare – în interacțiunea cu cetățenii
Ne propunem implementarea unui sistem online, prin intermediul căruia cetățenii să aibă posibilitatea sesizării problemelor de pe raza comunei, dar și a urmăririi stadiului soluționării.
De asemenea, dorim transparentizarea activității din Primărie prin transmiterea online a ședințelor din comisii și din Consiliul local.
Pentru sprijinirea producătorilor agricoli locali, propunem crearea unei aplicații digitale prin care să-și poată promova produsele și să intre în legătură directă cu consumatorii.

→ Administrație flexibilă, în slujba cetățeanului: ne dorim o administrație prietenoasă cu cetățenii și contribuabilii. Ne propunem eliminarea birocrației din cadrul primăriei, prin simplificarea procedurilor interne și digitalizarea lor. Identificarea proceselor și optimizarea lor sunt esențiale pentru atingerea acestui obiectiv. În același timp, este necesară transpunerea în format digital a tuturor documentelor/registrelor și automatizarea acelor procese ce prezintă potențial (de ex. emiterea de adeverințe), cu excepția documentelor confidențiale (de ex. documente pentru anumite avize).

→ Formarea angajaților
Serviciile oferite de către primăria Baciu vor fi îmbunătățite și prin creșterea gradului de profesionalizare, prin formarea continuă a funcționarilor publici (prin intermediul organizării de cursuri, seminarii, conferințe, etc.). Astfel, ne propunem să identificăm nevoile de training și planificarea acestora la nivel individual/colectiv. Considerăm imperativ un program de cursuri și îmbunătățire a abilităților angajaților primăriei (ex: organizare, comunicare).
→ Bugetarea participativă
Propunem adoptarea bugetării participative și în comuna Baciu. În acest fel, se vor putea implementa proiecte în domeniile pe care cetățenii le consideră prioritare, conform cadrului propus de către Primărie. Ne propunem identificarea și finanțarea a minimum 3 proiecte, anual.

Contractul social

În opinia noastră, contractul social definește relația dintre cetățean și administrația locală, având ca obiect bugetul local, care este alcătuit din taxele și contribuțiile locuitorilor și rezidenților dintr-o anumită unitate administrativ-teritorială.
Bugetul local este instrumentul principal de lucru al administrației locale. De aceea, modul în care se elaborează și administrează trebuie să fie pe deplin transparent.
Mai mult decât atât, filozofia care stă la baza funcționării bugetului trebuie să plece de la relația dintre cetățeanul plătitor de taxe și administrație.
Această relație trebuie privită ca fiind una de tip contractual, liber consimțită.
Bugetul local provine din contribuțiile cetățenilor și trebuie să se întoarcă în comunitate, prin investiții și cheltuieli în folosul cetățenilor. Acestea trebuie făcute în mod riguros, transparent și în conformitate cu un calendar anunțat. Trebuie să existe un echilibru între bugetul de funcționare și cel de dezvoltare.

Regenerare urbană

Regenerarea urbană este o metodă modernă și curajoasă de transformare a zonelor afectate de urbanizarea neglijentă. O vom folosi, de urgență, pentru îmbunătățirea calității vieții și estetizarea spațiului public.
Un prim proiect perfect accesibil este reorganizarea intersecției dintre străzile Privighetorii și Magnoliei și a întregului platou din zona Dispensarului și transformarea acestuia prin extindere și reorganizare într-o Piațetă care să îndeplinească diverse funcțiuni publice.
Aceste proiecte trebuie să facă obiectul unor concursuri de creație, organizate cu participarea Ordinului arhitecților din România (OAR).

Întreținerea și gospodărirea comunei

În ceea ce privește întreținerea spațiilor verzi (din jurul blocurilor, din fața curților, etc.), curățarea rigolelor, a șanțurilor și podurilor, etc, ne propunem elaborarea unui regulament. Acesta va detalia aspecte precum: ariile de aplicabilitate, sarcinile și termenele de execuție, precum și responsabilii pentru îndeplinirea sarcinilor și consecințele pentru situația în care sarcinile nu sunt îndeplinite (la timp). Pentru asigurarea aplicării corecte a regulamentului, se va apela la clauzele specifice pentru fiecare arie în parte, unde sunt descrise în detaliu măsurile ce trebuie luate, respectiv frecvența și termenele de îndeplinire.

Comunități conectate cultural, în care ne creștem și ne educăm bine copiii și tinerii

Creșe/Grădinițe/Școli
În ceea ce privește educația, viziunea Alianței USR PLUS constă în investiții în infrastructura existentă și extinderea ei prin noi corpuri educaționale.
Mai specific:
➔ Pentru cartierul Tineretului investițiile vor fi folosite pentru construirea unei creșe/grădinițe/școli de proximitate, în funcție de nevoile identificate. O propunere ar fi folosirea spațiului fostei școli generale numărul 9, în colaborare cu consiliul local Cluj-Napoca.
➔ Atât pentru școala din Baciu, cât și pentru școala din Mera, investițiile se vor împărți în două direcții: în primul rând, modernizarea claselor prin achiziționarea de table inteligente, bănci noi, echiparea claselor cu proiectoare și calculatoare, dotarea sălilor de clasă cu mobilier modern, ergonomic, amenajarea în școli de spații de recreere pentru elevi, cantine, laboratoare bine dotate, infrastructură digitală, platforme de e-learning și bibliotecă virtuală. În al doilea rând, în construirea de săli de sport moderne care să deservească cele două școli.

Revitalizarea școlilor se va realiza prin investiții prioritare și promovarea modelelor existente de management pentru reducerea diferențelor față de școlile din centrul municipiului Cluj-Napoca;

Susținerea elevilor în procesul de învățare

Ne propunem susținerea elevilor în procesul de învățare, prin reducerea abandonului școlar și prin încurajarea acestora să continue cursurile unui liceu sau ale unei școli profesionale (prin cumpărarea de manuale și rechizite școlare, de pildă). De asemenea, elevii cu performanțe deosebite vor fi premiați, oferindu-li-se burse de merit, excursii și burse semestriale.
Dorim modernizarea și deschiderea bibliotecii din Baciu, pentru a fi repusă la dispoziția cetățenilor.

Învățarea continuă în rândul cetățenilor

Prin asocieri cu ONG-uri de profil, Alianța USR PLUS își propune susținerea cetățenilor comunei în demersurile de dezvoltarea profesională și personală, precum și a posibililor investitori prin organizarea de cursuri și materiale educative. Aceste cursuri vor fi axate pe domenii precum educație economică, colectare selectivă, educație civică, inițiere în folosirea calculatorului, etc.
Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii

Transport în comun

Ne propunem oferirea unui minim de confort în folosirea mijloacelor de transport în comun, prin:
➔ construirea de stații acoperite la standardele actuale (locuri de refugiu în caz de ploaie),
➔ creșterea numărului de curse pentru orarele neacoperite,
➔ introducerea de autobuze școlare pe rute prelungite în Cluj-Napoca, de exemplu extinderea traseului până în Piața Mihai Viteazul.
Salubrizare stradală

Pentru creșterea calității vieții din comună și pentru reducerea poluării, ne propunem să implementăm un program săptămânal de curățenie stradală.
Siguranța cetățenilor

Pentru a crește siguranța cetățenilor din comună, propunem montarea de camere de supraveghere în parcurile de joacă pentru copii, precum și în intersecțiile din comună.
Pentru siguranța pietonilor și a bicicliștilor. propunem instituirea de sensuri unice, corelate cu trotuare pentru pietoni, piste pentru biciclete și parcări în zonele în care lățimea străzii permite acest lucru.

Colectarea selectivă

Scopul colectării selective a deșeurilor este protejarea mediului înconjurător și conservarea resurselor naturale. Începând cu 1 Iulie 2019, colectarea selectivă a devenit obligatorie în România. Tot obligatorie a devenit și înlocuirea containerelor obișnuite cu pubele speciale, pentru fiecare categorie de deșeu în parte. În prezent, ne confruntăm cu un nivel scăzut de reciclare a deșeurilor, mult sub obiectivul stabilit, de 50% din masa totală, cu puncte de colectare insalubre, cu pubele necesare colectării selective insuficiente. La toate acestea se adaugă și lipsa interesului general al populației privind reciclarea.
Din aceste considerente, ne dorim să asigurăm cadrul necesar colectării selective prin implementarea următoarelor măsuri:
➔ amenajarea de puncte de colectare moderne, cu pubele pentru cele 4 fracții obligatorii, plus containere pentru deșeurile biodegradabile,
➔ înnoirea flotei de mașini de gunoi (inclusiv autocompactoare cu mai multe compartimente distincte),
➔ dotarea și instruirea personalului
➔ sancționarea firmei de salubritate în cazul nerespectării prevederilor legale.

Pentru conștientizarea populației privind necesitatea colectării selective a deșeurilor, propunem:
➔ implicarea asociațiilor de locatari și campanii de informare „din ușă în ușă”, în cazul gospodăriilor individuale,
➔ introducerea unui sistem de avertismente și, în ultimă instanță, amenzi și creșterea taxei de salubritate.

Ne propunem înființarea unui centru de colectare pentru deșeuri voluminoase, materiale de construcții și DEEE (Deşeuri din Echipamente Electrice şi Electronice), destinat locuitorilor comunei Baciu.
Implementarea programului de gestionare a deșeurilor menajere propus se va face în conformitate cu strategia de salubrizare și cu regulamentul de funcționare, aprobate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ECO-METROPOLITAN Cluj și în colaborare cu primăria Aghireșu.

Sănătate și siguranță în comunitățile noastre
Ecologizare / Ecologizare urbană

Poluarea urbană și calitatea aerului sunt factori ce influențează calitatea vieții și starea de sănătate a cetățenilor. În vederea diminuării poluării, ne propunem descurajarea folosirii automobilul personal și încurajarea deplasării pietonale, pe bicicletă sau cu transportul în comun.
În vederea realizării acestor obiective, propunem:
➔ îmbunătățirea spațiului pietonal prin crearea de trotuare, în locurile în care acestea lipsesc și lărgirea acestora în spațiile în care acestea sunt prea înguste
➔ construirea de piste de biciclete
➔ delimitarea părții carosabile de cea pietonală prin construirea de spații verzi (în zonele care permit acest lucru).

Crearea de zone verzi în jurul străzilor, prin plantarea de gard viu și copaci în zonele în care configurația străzilor o permite, va reduce poluarea cu praf și poluarea cu particule aflate în suspensie.
Asfaltarea drumurilor tehnologice pentru șantierele de construcții din zonele cu densitate ridicată a populației va reduce considerabil poluarea cu praf.
Pentru ecologizarea dealurilor și a zonelor din jurul Baciului, propunem, în colaborarea cu diferite ONG-uri și voluntari, acțiuni periodice de ecologizare.
Pentru menținerea curățeniei și pentru înfrumusețarea spațiului dintre blocuri propunem, în colaborare strânsă cu administratorii de blocuri, premierea asociațiilor de locatari cu cele mai frumoase spații verzi.

Construcția de parcuri / locuri de joacă noi

Pentru cetățenii din cartierul Tineretului și cei din zona străzii Privighetorii, candidații USR PLUS propun construirea unor parcuri moderne, cu mobilier stradal, adecvate tuturor categoriilor de vârstă, dar și copiilor cu dizabilitati.
În întâmpinarea cetățenilor din comuna Baciu care doresc sa facă mișcare și a tinerilor părinți, propunem amenajarea mai multor parcuri și locuri de joacă pentru copii.
De asemenea, candidații la Consiliul Local vor susține înființarea unui teren de sport, pe care să se poată desfășura mai multe sporturi individuale, sau de echipă. Pentru a avea mai multe opțiuni de sport și promenadă, vom susține amenajarea malurilor pârâului Nadăș, prin crearea de zone pietonale și de piste pentru biciclete. În colaborare cu Consiliul Local din Cluj-Napoca, se poate crea o alternativă sigură pentru cicliștii care se deplasează spre și dinspre Cluj-Napoca pe malurile Nadășului.

Extinderea ariei de acoperire a Cluj Bike

Alianța USR PLUS propune o colaborare cu Consiliul Local Cluj-Napoca în vederea extinderii ariei de acoperire a proiectului Cluj Bike. Pentru aceasta au fost identificate 3 amplasări posibile: Cartierul Tineretului, zona străzii Privighetorii, în curtea Căminului cultural.

Turism și Economie curată - locuri de muncă pentru comunități prospere


Trasee de ciclism montan, amenajare camping

Principalii vectori ai turismului trebuie să fie alimentele de calitate și tradițiile, care trebuie revitalizate. Pentru aducerea turiștilor în zonă, dorim legarea satelor prin trasee de biciclete amenajate și semnalizate pe cărări și drumeaguri care să străbată pășunile și pădurile locale.
Fiecare din cele două văi pe care se întinde comuna Baciu, Valea Nadășului și Valea Seacă, pot găzdui câte un spațiu amenajat pentru campare și corturi, locuri de unde să plece traseele de biciclete. În vecinătatea acestor campinguri propunem amenajarea de piețe volante locale, cu produse tradiționale, și a unui restaurant permanent, pe un amplasament concesionat de Primărie unui/unor doritor(i).
În vederea dezvoltării turismului, vom susține localnicii în demersurile necesare construirii de pensiuni rurale, care să încurajeze petrecerea timpului liber în comuna Baciu.

Piețe volante agroalimentare și sprijinirea asocierii producătorilor locali

Candidații Alianței USR PLUS vor susține economia locală prin sprijinirea producătorilor de pe raza comunei, organizând piețe publice săptămânale, precum si piețe volante, în vecinătatea zonelor turistice. Vom sprijini producătorii locali pentru a-și putea valorifica mai ușor bunurile, prin crearea unui brand local.

PROIECTE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG

Servicii publice de secol XXI pentru toți cetățenii

Urbanism pentru cetățeni – PUG

În ultimul deceniu, zona metropolitană Cluj-Napoca a devenit unul dintre polii de creștere demografică din România, probabil cel mai mare. În aceste condiții, valul de nou-veniți a crescut constant, an de an, de la două-trei mii la începutul deceniului, până la aproape douăzeci de mii în 2019.
Acest val imens de nou-veniti a putut fi integrat doar parțial de orașul Cluj-Napoca, centrul de metropolă, așa că o bună parte dintre ei și-au găsit locuințe în comunele periurbane, Baciu fiind una dintre ele.
Noul plan urbanistic general (PUG) al municipiului a propus o viziune actualizată și practici destul de restrictive în privința urbanizării, dar și cu reguli și constrângeri suplimentare pentru imobilele de locuințe colective.
Aceste noi reglementări, care protejează orașul, au dus la diferențe uriașe între urbanismul municipiului și urbanismul comunelor periurbane.
Comuna Baciu a devenit una din țintele preferate ale dezvoltatorilor care nu au găsit teren în oraș, sau nu au putut/dorit să se supună rigorilor urbanismului din municipiu.
Decalajul enorm dintre PUG-ul comunei Baciu și cel al municipiului a vulnerabilizat și administrația locală, care a fost adesea copleșită, sau pur și simplu a găsit pretextul convenabil să accepte derogări scandaloase.
Mai trebuie menționat faptul că planul urbanistic actual al comunei este, de fapt, o versiune veche, a cărui valabilitate a fost prelungită, succesiv, în anii 2008 și apoi în 2013. De aceea, nevoia unui nou PUG a devenit stringentă, o prioritate absolută a noii administrații locale alese în 2020.

➔ Planul urbanistic general este principalul proiect în materie de urbanism și dezvoltare urbană al unei comune, precum și principalul instrument de politică publică locală al administrației.
➔ El trebuie să organizeze nevoile curente ale comunei, dar și să definească viziunea de dezvoltare pe termen mediu și lung a comunității și să stabilească zonele de urbanizare, zonele de dezvoltare industrială, de protecție naturală și de patrimoniu.
➔ PUG-ul este neapărat un proiect la intersecția mai multor domenii: urbanism,, infrastructură, sănătate, învățământ, economie, patrimoniu, protecția mediului, etc.

Aceasta abordare a noului proiect face obligatorie constituirea unei echipe multidisciplinare, de specialiști, care să contribuie la forma finală a planului, dar și implicarea publicului. În felul acesta, vom putea iniția proiecte de dezvoltare având imaginea de ansamblu bine stabilită. În același timp, este obligatorie stabilirea condițiilor generale referitoare la construcții (cu referire la minimul de spații verzi, lățimea drumurilor, trotuare, școli, gradinite, crese, unități medicale, centre comerciale, parcuri, etc).
Viitorul PUG trebuie să-și propună și repararea, pe cât posibil, a greșelilor și aberațiilor comise succesiv de administrațiile locale din ultimii 15 ani și trebuie sa aibă ca scop final o bună calitate a locuirii pentru noii veniți, sau îmbunătățirea acesteia pentru cei care locuiesc deja în Baciu.
Noțiunea de calitate a locuirii va ocupa locul central în filosofia de dezvoltare a administrației conduse de Alianța USR PLUS.
Va fi necesară elaborarea de Planuri urbanistice generale și pentru zona rurală a comunei, cele șase sate: Suceag, Rădaia, Mera, Popesti, Coruș și Săliștea Nouă.
Avem șansa extraordinară da a avea sate autentice, cu gospodării funcționale, cu oameni care trăiesc încă potrivit tradițiilor și livrează comunității produse agricole de o calitate foarte bună. .
Satul, în sine, trebuie privit ca un element de patrimoniu cultural și spiritual care merită perpetuat.
Acest lucru nu exclude, ba dimpotrivă, ne obligă să facem investiții publice în infrastructură, adică drumuri, canalizare, apă, iluminat public, terenuri de sport etc.

Investiții publice în zonele nou urbanizate/
Modernizarea zonelor cuprinse în PUG

Planul Urbanistic General nu se încheie în momentul aprobării acestuia, ci continuă, prin aplicarea prevederilor și monitorizarea stadiului de aplicare, sarcini care revin administrației locale.
Odată stabilite zonele de interes și nevoile de dezvoltare, ne propunem atragerea de fonduri pentru implementarea proiectelor ce rezultă în urma aprobării PUG-ului. Mai concret, în zonele ce urmează a fi urbanizate, este obligatorie extinderea (și îmbunătățirea/calibrarea) rețelelor de utilități (apă, energie electrică, gaz, canalizare) – aceste proiecte se vor desfășura în parteneriat cu companiile ce asigură furnizarea de utilități. Mai apoi, sunt necesare asigurarea iluminatului public, pietruirea și asfaltarea drumurilor, construirea de rigole, poduri, etc.
Pentru zonele deja urbanizate, propunem atragerea de fonduri pentru asfaltarea drumurilor secundare, reabilitarea șanțurilor și a rigolelor, consolidarea drumurilor deja asfaltate, extinderea rețelei de canalizare, extinderea iluminatului public, soluții pentru dimensionarea corectă a rețelei de energie electrică / apă / canalizare, etc.

Economie curată și locuri de muncă pentru comunități prospere

Transformarea zonei de lângă autostradă în zonă industrială

Comuna Baciu are un mare avantaj pentru dezvoltarea economică: proximitatea nodului de autostradă. Pentru valorificarea acestuia, ne propunem să atragem investitori, prin punerea la dispoziție a tuturor utilităților necesare (drum de acces asfaltat, apă, curent electric, canalizare) construirii unui parc industrial și logistic.
Terenul necesar viitoarelor investiții va fi alocat prin trecerea unei suprafețe arabile din terenul comunei, din zona extravilană în zona intravilană, pentru a o pregăti pentru viitoarele investiții.
De asemenea, vom susține inițiativele antreprenoriale care vor duce la crearea de locuri de muncă pe raza comunei.


Nu există pagini în acest capitol.

Rezultate căutare